Zwolnienie lekarskie a zawarcie umowy zlecenia

Dodaj komentarz
Aktualne problemy / Bez kategorii / Prawo pracy i ZUS

Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem Sądu Najwyższego pracownik w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim powinien stosować się w pełni do wskazań lekarskich i powstrzymać się od podejmowania czynności, które mogłyby przedłużyć niezdolność do pracy oraz wpłynąć negatywnie na rekonwalescencję. Podjęcie czynności zarobkowych, w szczególności sprzecznych ze wskazaniami lekarskimi, z pewnością należy uznać za działanie, które wydłuży niezdolność pracownika do pracy oraz świadczy o naruszeniu pracowniczego obowiązku troski o dobro pracodawcy.

Na gruncie omawianego zagadnienia, za pracę należy uznać zarówno jej wykonywanie na podstawie stosunku pracy, jak również na podstawie umów cywilnoprawnych i to bez względu na ich rodzaj. Mowa zatem o umowach zlecenia oraz o dzieło, a także prowadzenie własnej działalności gospodarczej czy samozatrudnienie. Nie ma natomiast znaczenia rodzaj wykonywanej pracy, fakt czy obciąża ona organizm pracownika w niewielkim stopniu lub wcale, a także czy jest wykonywania na cały etat czy tylko na część. Pracownik nie będzie mógł się również tłumaczyć tym, że podjął pracę ze względów finansowych.

W doktrynie podkreśla się, że tylko sporadyczna, wymuszona okolicznościami, aktywność zawodowa zmierzająca do osiągnięcia zarobku w czasie pobierania zasiłku chorobowego może usprawiedliwiać zachowanie prawa do takiego świadczenia.

Kto może kontrolować?

Do kontrolowania prawidłowości wykorzystania przez pracownika zwolnienia lekarskiego uprawniony jest zarówno pracodawca jak i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Należy zatem mieć na względzie, że utratę prawa do zasiłku chorobowego powoduje podjęcie przez pracownika każdego rodzaju pracy zarobkowej. Ideą zwolnienia lekarskiego jest bowiem powrót pracownika do zdrowia i pełnej sprawności, tak aby w jak najkrótszym czasie mógł powrócić do pracy.

 

Dodaj komentarz