Zmiany przepisów odnośnie wycinki drzew – sprawdź, czy dotknęły także przedsiębiorców

Bez kategorii / Inne / Zmiany w prawie

16 grudnia 2016 roku doszło do nowelizacji ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach. Przepisy weszły w życie 1 stycznia 2017r. i wywołały prawdziwą rewolucję.

Kogo objęły zmiany?

Zmiany dotknęły głównie właścicieli prywatnych. Obecnie mogą oni dokonać wycinki drzew i krzewów na swoich posesjach bez uzyskiwania zezwoleń.  Zastrzeżeniem jest jednak to, że drzewa i krzewy muszą być  usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.  Nie oznacza to jednak braku jakichkolwiek ograniczeń w wycince drzew przez osoby fizyczne.  Tak samo jak w staniem prawnym przed nowelizacją obostrzenia dotyczą np. pomników przyrody, czy drzew, na których znajdują się gniazda ptaków. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt z dnia 16 grudnia 2016r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2183) obowiązuje zakaz usuwania gniazd. Zakaz ten nie dotyczy jednak usuwania gniazd od dnia 16 października do końca lutego.  W innym przypadku należy wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia przez regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Co z przedsiębiorcami?

Natomiast w odniesieniu do przedsiębiorców, zmiany nie były aż tak diametralne. W dalszym ciągu, co do zasady, w przypadku drzew i krzewów, które są usuwane na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – wycinka może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia.  Najczęściej zezwolenie takie wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.  W wyjątkowych przypadkach- np. gdy dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków czy  a drzewa znajdują się na terenach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody zezwolenie wydaje odpowiednio – wojewódzki konserwator zabytków bądź właściwy organ po uzgodnieniu dyrektorem parku narodowego albo regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.  A zatem przedsiębiorca, który zamierza usunąć drzewa lub krzewy musi złożyć wniosek do odpowiedniego organu o wydanie zezwolenia.

Jedyną istotną zmianą wprowadzoną nowelizacją z 16 grudnia 2016r. w odniesieniu do przedsiębiorców jest możliwość zwolnienia ich z uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów przez Radę Gminy. Zgodnie z art. Art. 83f ust.1a Ustawy o ochronie przyrody – Rada gminy może dokonać tego w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego.  Przy sporządzaniu uchwały Rada Gminy zapewnia  możliwość udziału społeczeństwa .