Zatrzymali Ci prawo jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h? Możesz spróbować dochodzić zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Dodaj komentarz
Aktualne problemy / Bez kategorii / Inne

Od 18 maja 2015 roku przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym stanowi wykroczenie, które automatycznie wiąże się z zatrzymaniem przez funkcjonariuszy Policji dokumentu prawa jazdy na okres trzech miesięcy. Wraz z momentem przyjęcia mandatu, a dokładniej od chwili podpisania mandatu staje się on prawomocny. Oznacza to, że kierowcy nie przysługuje już żadna droga odwoławcza i pozbawia się on obrony swoich racji np. z powodu źle przeprowadzonego pomiaru prędkości, niepewności pomiarowej lub błędu pomiaru.

Odmowa przyjęcia mandatu

Jedynie odmowa przyjęcia mandatu, a następnie rozpatrzenie sprawy przez sąd może doprowadzić do weryfikacji poprawności wykonanego przez Policjantów pomiaru prędkości. Jego nieprawidłowe wykonanie lub brak pewności, czyją prędkość wskazuje urządzenie,  może doprowadzić do uniewinnienia kierowcy. Wówczas środek karny w postaci zatrzymania prawy jazdy na trzy miesiące, zostaje uznany za zastosowany niesłusznie. W takiej sytuacji  kierowcy będzie przysługiwało roszczenie o rekompensatę od Skarbu Państwa za niesłuszne pozbawienie uprawnień.

 Kiedy można domagać się odszkodowania?

W takiej sytuacji można domagać się odszkodowania na podstawie art. 417 § 1kodeksu cywilnego. Przykładowo osoba, której prawo jazdy było niezbędne do pracy czy prowadzenia działalności gospodarczej, na czas 3 miesięcy była pozbawiona uprawnień do wykonywania pracy, a w konsekwencji poniosła szkodę. Szkoda taka powinna zostać jednak nie tylko określona kwotowo, ale również poparta dowodowo.  Również w sytuacji, gdy ktoś dojeżdżał do pracy samochodem, a po niesłusznym zatrzymaniu uprawnień musi korzystać z taksówek, może przedstawić rachunki za alternatywny transport i domagać się na tej podstawie odszkodowania. Pamiętać jednak należy, iż działanie poszkodowanego nie może zmierzać do nadmiernego zwiększenia rozmiaru szkody.

 Zadośćuczynienie

Zatrzymanie uprawnień kierowcy powoduje szkody, które nie zawsze mają charakter majątkowy i czasem trudno je udokumentować. Można jednak domagać się zadośćuczynienia. Zdarzają się bowiem sytuację, gdy utrata prawa jazdy powoduje uciążliwości, które trudno udowodnić.  Ale nie wyklucza to możliwości domagania się zapłaty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę np. za naruszenie dóbr osobistych, w takiej sytuacji trzeba wyraźnie wskazać, jakie dobro osobiste zostało naruszone. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego to na powodzie ciąży obowiązek wykazania, jakie konkretnie jego dobro osobiste ucierpiało na skutek czasowego pozbawienia go uprawnień prowadzenia pojazdu.

Często zdarza się, że na skutek niesłusznego zatrzymania dokumentu prawa jazdy dochodzi do naruszenia np. prawa do wolności, prawa do decydowania o własnym życiu czy też prawa do prywatności. W niektórych przypadkach zatrzymanie prawa jazdy może się również wiązać ze szkodami wizerunkowymi – każdy przypadek należy jednak oceniać indywidualnie.

 Czy rekompensata jest pewna?

Podkreślić jednak należy, iż od wprowadzenia przepisu minął stosunkowo krótki okres czasu, więc na chwilę obecną nie zostało jeszcze wypracowane jednolite stanowisko judykatury. Pojawiają się pierwsze wyroki zasądzające na rzecz kierowców rekompensatę od Skarbu Państwa za niesłuszne zatrzymanie pojazdów, jednak na przeważające i ugruntowane stanowisko niestety trzeba jeszcze poczekać.

Dodaj komentarz