Zakaz konkurencji w prawie pracy

Dodaj komentarz
Aktualne problemy / Bez kategorii / Prawo pracy i ZUS

Zakaz konkurencji to instytucja uregulowana przez przepisy kodeksu pracy. Jej głównym celem jest zabezpieczenie interesów pracodawcy. Dzięki niej pracodawca może zagwarantować sobie lojalność pracowników, nie tylko w trakcie trwania stosunku pracy, ale i po jego zakończeniu.

Rodzaje umów o zakazie konkurencji

Przepisy prawa przewidują dwa rodzaje umów o zakazie konkurencji. Pierwszy z nich dotyczy okresu w trakcie trwania stosunku pracy. Dla swej skuteczności wymaga zawarcia odrębnej umowy na piśmie pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, obok umowy o pracę. Na jej podstawie pracownik jest zobowiązany do nieprowadzenia działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy oraz powstrzymywania się od świadczenia pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną. Pojęcie działalności konkurencyjnej nie zostało zdefiniowane na gruncie przepisów kodeksu pracy, dlatego też w umowie strony powinny określić zakres działalności konkurencyjnej. Warto wiedzieć, że zakaz konkurencji może obejmować nie tylko działalność zarobkową pracownika, ale także nieodpłatną. Umowa o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy nie doznaje ograniczeń i może być zawarta z każdym pracownikiem, bez względu na staż pracy, czy zajmowane stanowisko. Niewykonanie umowy o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy może skutkować wypowiedzeniem umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika.

Drugi rodzaj umowy o zakazie konkurencji obejmuje okres po ustaniu stosunku pracy. Także w tym wypadku konieczne jest zawarcie umowy w formie pisemnej. Zakres podmiotowy jest tutaj jednak ograniczony tylko do pracowników, którzy w trakcie trwania stosunku pracy mieli dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. W umowie tej oprócz wskazania czasu jej obowiązywania i zakresu działalności konkurencyjnej, musi się znaleźć wysokość odszkodowania należnego pracownikowi z tytułu powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej. Ustalone odszkodowanie jest wypłacane przez cały okres obowiązywania umowy, także wtedy, gdy pracownik w trakcie jej trwania podejmie inną, niekonkurencyjną pracę. Złamanie zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy może skutkować dochodzeniem przez pracodawcę od pracownika zapłaty kary umownej bądź odszkodowania.

Dodaj komentarz