Uwaga na niedostateczną kapitalizację!

Bez kategorii

Z początkiem 2018 roku dość radykalnie zmieniły się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa CIT). Nowelizacja objęła także instytucję niedostatecznej (cienkiej) kapitalizacji.  Dotychczasowa regulacja z art. 16 ust.1 pkt 60 i 61 została całkowicie wykreślona, a w jej miejsce należy stosować art. 15c ustawy CIT.

Do końca 2017 roku limit odsetek zaliczanych do kosztów podatkowych wyznaczany był na podstawie porównania wysokości zadłużenia z kapitałem własnym spółki i miał zastosowanie do pożyczek otrzymanych od podmiotów powiązanych. Ograniczenie to miało zastosowanie w sytuacji tzw. niedostatecznego dokapitalizowania spółki, tj. gdy wartość zadłużenia spółki wobec grupy wspólników przekraczała łącznie wartość kapitału własnego spółki. Jeżeli zadłużenie spółki wobec jednostek z nią powiązanych (posiadających bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów) przekroczyło wartość kapitału własnego to odsetki od pożyczki nie stanowiły kosztu uzyskania przychodu w proporcji w jakiej wartość zadłużenia przekraczająca wartość kapitału własnego spółki pozostawała do całkowitej kwoty tego zadłużenia.

Obecnie ograniczenie zaliczania odsetek do kosztów podatkowych ma zastosowanie zarówno do finansowania od podmiotów powiązanych, jak i niepowiązanych. Ponadto, należy zwrócić uwagę na definicję nadwyżki kosztów finansowania zewnętrznego, czyli kwoty o jaką koszty finansowania dłużnego, rozumiane jako wszelkie koszty związane z uzyskaniem środków finansowych przewyższają przychody o charakterze odsetkowym. Nadwyżka kosztów finansowania dłużnego będzie mogła w tej sytuacji stanowić koszt uzyskania przychodu wyłącznie do wysokości kwoty stanowiącej równowartość 30% wskaźnika EBITDA (ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) ustalonego w oparciu o kryteria podatkowe.

W świetle nowych przepisów ograniczenia te nie będą stosowane, gdy nadwyżka kosztów finansowania dłużnego nie przekroczy w roku podatkowym kwoty 3 mln złotych. Nowelizacja umożliwia zaliczenie kosztów finansowania dłużnego wyłączonych w roku podatkowym z kosztów uzyskania przychodów w kolejnych 5 latach podatkowych. Co ważne, możliwość ta jest wyłączona w stosunku do podmiotów, które na skutek przekształcenia, łączenia lub podziału podmiotów wstępują w prawa podatników przekształconych, łączonych lub dzielonych oraz spółek wchodzących uprzednio w skład podatkowej grupy kapitałowej.

Co ważne, rok 2018 dla cienkiej kapitalizacji można nazwać „okresem przejściowym”. Przedstawione zmiany weszły w życie z początkiem 2018 roku, ale  w przypadku odsetek od kredytów (pożyczek) – jeżeli kwota kredytu (pożyczki) została faktycznie przekazana przed 1 stycznia 2018 r. – stosowane będą dotychczasowe przepisy, tj. art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 CIT lub też – jeżeli podatnik dokonał takiego wyboru – także alternatywne zasady (art. 15c  CIT).