Uwaga na fałszywe wezwania do zapłaty!

Bez kategorii

Od dłuższego czasu nasi Klienci borykają się z problemem kierowania do nich fałszywych wezwań do zapłaty. Pomysłowość podmiotów wyłudzających pieniądze potrafi wprawić w zakłopotanie nawet najbardziej trzeźwo myślące osoby. Wiele z nich nieświadomie pada ofiarą wyłudzeń. Aby przestrzec Państwa przed tego typu procederem, przedstawiamy poniżej kilka przykładów wezwań wysyłanych przez podmioty podszywające się pod znane instytucje, urzędy i rejestry.

CEIDG

Szanowni Państwo,

W związku z brakiem wpłaty za rok 2017, informujemy, że dane z Państwa firmy zostaną usunięte z naszej bazy danych, w przypadku braku uregulowania zaległości w ciągu 7 dni roboczych. Wpłaty należy dokonać na poniższy rachunek: (….) kwota: 375 PLN Tytułem: (…). W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszym działem płatności pod adresem: platnosci@ceidg.gov.pl Z poważaniem, (….) Starszy specjalista Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej www.ceidg.gov.pl

Forma pisma wskazuje na jego urzędowy charakter. Powagi dodaje nazwa urzędu, w którym rzekomo zatrudniony jest Starszy specjalista. Tymczasem, na co na każdym kroku zwraca uwagę Ministerstwo Rozwoju, wpis i jego zmiana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest wolny od opłat. Tego typu wezwania do zapłaty nie znajdują więc żadnego oparcia w przepisach obowiązującego prawa.

Poniżej link do stanowiska Ministerstwa Rozwoju:
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?D;15bc8aee-0cbc-47a4-8a5b-f8bf81781457

Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej

Szanowni Państwo,
w związku z aktualnym regulaminem MRPiPS (§ 11 ew. utworzonym w dniu 08.11.2016 r.), potwierdzenie wpisu w Rejestrze wymaga uregulowania fakultatywnej opłaty rejestracyjnej w wysokości 365 (trzysta sześćdziesiąt pięć złotych), w nieprzekraczalnym terminie do 08.02.2017 r.
W związku z dotychczasowym brakiem wpłaty za rok 2017, mimo wcześniejszego wezwania pocztowego, informujemy, że brak uregulowania zaległości w ciągu 7 dni roboczych spowoduje konsekwencje zgodnie z §16 regulaminu wew. z dnia 08.11.2016 r.
Wpłaty fakultatywnej należy dokonać na poniższy rachunek (…)

Z przywołanej powyżej treści wezwania do zapłaty wynika, że osoba, do której zostało ono skierowane powinna niezwłocznie dokonać zapłaty za wpis do rejestru. Z wezwania nie wynika jednak, jaki rejestr wzywający ma na myśli. Co istotne, podmiot wysyłający wezwanie wskazuje, że opłata jest nieobowiązkowa, dobrowolna, jednak używając typowo prawniczej terminologii, a mianowicie słowa „fakultatywna”. W związku z wysyłaniem tego typu wezwań na masową skalę, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydało komunikat, wskazując, że nie ma nic wspólnego z rozsyłanymi za pomocą poczty elektronicznej wezwaniami do zapłaty za potwierdzenie wpisu do rejestru, a jego regulamin nie przewiduje tego typu konsekwencji za niedokonanie zapłaty.

Centralny Rejestr Firm i Działalności Gospodarczych

W dniu 31.01.14 dokonano wpisu firmy do CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCIACH GOSPODARCZYCH. Na podstawie art.2 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. ( DZ. U. Nr47, poz. 278, z późn. zm. 1), został utworzony Centralny Rejestr Firm i Działalności Gospodarczych.

Rejestr jest bieżąco aktualizowanym zbiorem informacji o podmiotach gospodarczych, prowadzonym w systemie informatycznym w postaci centralnej bazy danych. Brak wpisu spowoduje brak wpisu przedsiębiorcy.

Ogłoszenie wpisu w centralnym rejestrze firm i działalności gospodarczych wymaga uregulowania fakultatywnej opłaty rejestracyjnej, zgodnej z aktualnym rozporządzeniem KRBiP (uchwała wew. Z dnia 1 września 2013r.) w wysokości 192,00 zł w terminie do (…)

Nowi przedsiębiorcy często znajdują w swoich skrzynkach emailowych tego typu wezwania do zapłaty. Ustawa, na którą powołuje się autor wezwania reguluje podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej w Polsce. Jej przepisy w żadnym stopniu nie mają zastosowania do w/w wezwania do zapłaty. Także i tu wzywający do zapłaty wskazuje na to, że opłata jest fakultatywna, wykorzystując fakt, iż nie jest to powszechnie używany epitet. Z treści wezwania nie wynika żadna podstawa prawna, z która nakładałaby obowiązek zapłaty żądanej przez Centralny Rejestr kwoty. Jest to kolejny przykład wprowadzania w błąd przedsiębiorców.

Administracja Znaków Towarowych i Wzorów Użytkowych Sp. z o.o.

Mija prawo ochronne na Państwa znak towarowy. Termin upływu okresu ochrony: (…). Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat i może zostać przedłużony o następny okres dziesięcioletni. Prosimy o podpisanie i odesłanie tego dokumentu aby przedłużyć czas prawa ochronnego na Państwa znak towarowy.

Prosimy o odesłanie nam tego pisma podpisanego (podstemplowanego) w przypadku, gdy chcą Państwo otrzymać dokumenty niezbędna do przedłużenia prawa ochronnego na Państwa znak towarowy na kolejny okres 10 lat. Kwota wynagrodzenia dla Administracji Znaków Towarowych i Wzorów Użytkowych Sp. z o.o. wynosi (….)

Niektóre firmy podszywają się pod Urząd Patentowy, wysyłając wezwania do zapłaty przypominające o upływającym okresie ochronnym. W związku z powyższym, Urząd Patentowy na swojej stronie internetowej opublikował ostrzeżenie przed wprowadzającymi w błąd wezwaniami do zapłaty lub fakturami, ostrzegając, że nie wystawia on faktur oraz nie korzysta z innych podmiotów przy pobieraniu opłat urzędowych. Aby rozwiać ewentualne wątpliwości, na stronie został także wskazany właściwy rachunek bankowy Urzędu oraz numer kontaktowy do pracowników, którzy udzielą odpowiedzi na pytania.

Poniżej link do strony internetowej Urzędu Patentowego:
http://www.uprp.pl/ostrzezenie-przed-wprowadzajacymi-w-blad-wezwaniami-do-zaplaty-lub-fakturami/Lead14,57,1375,7,index,pl,text/

Krajowy Rejestr Sądowny

Krajowy Rejestr Sądowny działający zgodnie z art. 22 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U.1997 Nr 78 poz. 483) zawiadamia: W związku z pojawieniem się wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 14 września 2016 dotyczącego podmiotu (…) widniejącej w Krajowym Rejestrze Sądowym umieszczono Wpis na stronie krs-online.com.pl pod numerem (…).

Zgodnie z paragrafem 4 Regulaminu Krajowego Rejestru Sądownego (dostępnym na stronie www.krs-online.com.pl/regulamin.html nie) są Państwo zobligowani do dokonania opłaty w wysokości (….) na konto o numerze (…) w nieprzekraczalnym terminie 30 września 2016 roku. Nieuiszczenie wyżej wymienionej opłaty zaskutkuje natychmiastowym usunięciem wpisu z Krajowego Rejestru Sądownego dostępnego na stronie www.krs-online.com.pl (…)

Ponadto Krajowy Rejestr Sądowny informuje, że zgodnie z paragrafem 3 art. 22 Kodeksu Spółek Handlowych (Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037) sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu wpisanej do rejestru spółki kapitałowej.

W przypadku tego podmiotu w błąd może wprowadzać jego nazwa, zbliżona do Krajowego Rejestru Sądowego, link do strony internetowej oraz urzędniczy ton. Nadmienić należy, że wprawdzie wzywający do zapłaty wskazuje, że zgodnie z § 4 Regulaminu, osoby, do których wezwania są kierowane nie są zobligowane do dokonania opłaty, jednak w dalszej części podkreśla, że nieuiszczenie opłaty spowoduje natychmiastowe usunięcie wpisu z Krajowego Rejestru Sadownego. Ponadto Krajowy Rejestr Sądowny powołuje się na nieistniejący § 3 art. 22 kodeksu spółek handlowych, z którego wynika rzekomo, że w przypadku niedokonania zapłaty, spółka może zostać rozwiązana.

Tego typu wezwania kierowane są często do nowopowstałych spółek niedługo po ich zarejestrowaniu, co może wywoływać mylne wrażenie, że nie wszystkie opłaty zostały już dokonane.

 

Podmioty, które kierują w/w wezwania do złudzenia swoją nazwą przypominają realne urzędy i instytucje. W błąd mogą wprowadzać nie tylko nazwy, lecz także artykuły i paragrafy, często nieistniejące, na które powołują się oszuści. Tego typu zachowania należy uznać za wysoce naganne, do czego przychylił się także ustawodawca, wprowadzając do kodeksu karnego art. 286, zgodnie z którym ten, kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

W przypadku kierowania do Państwa podobnych wezwań do zapłaty, zachęcamy do kontaktu z naszymi prawnikami, którzy zweryfikują ich wiarygodność.