Twoja firma zagrożona wykreśleniem z ewidencji?

Bez kategorii

Przedsiębiorco! Sprawdź czy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadasz wpis o Twoim numerze PESEL. Śpiesz się – masz czas do 19 maja. W przeciwnym wypadku grozi Ci utrata ubezpieczenia społecznego i kary za prowadzenie niezarejestrowanej działalności!

 

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej powinien pamiętać aby do 19 maja 2018 roku uzupełnić swój wpis w przedmiotowym rejestrze o numer PESEL. Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 25 września 2015 roku o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i niektórych innych ustaw, która w art. 61 wskazuje dwuletni okres na wprowadzenie tych zmian liczony od dnia wejścia w życie przedmiotowej ustawy tj. 19 maja 2016 roku. Zgodnie z tym zapisem, termin ten upływa 19 maja tego roku!

Obowiązek uzupełnienia danych o numer PESEL został nałożony na przedsiębiorców, którzy założyli swoją firmę przed dniem 1 stycznia 2012 roku, a co za tym idzie zostali przeniesieni do CEiDG z ewidencji gminnych. Jeśli jesteś takim przedsiębiorcą i od momentu wpisu do ewidencji nie składałeś żadnych wniosków do CEiDG, ten obowiązek dotyczy właśnie Ciebie. Pozostało niewiele czasu, a konsekwencją niedokonania przedmiotowego uzupełnienia jest wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru!

Przedsiębiorcy, którzy nie zdążą uzupełnić swojego wpisu w wyznaczonym czasie mogą wystąpić do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii o przywrócenie terminu do wpisania brakujących danych dotyczących numeru PESEL. Pismo takie należy kierować do Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii drogą elektroniczną lub listownie. Adresy znajdują się na stronie głównej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/).

Lepiej jednak nie kusić losu i dokonać wpisu w terminie.