Skarga na urząd już nie pomoże, gdy fiskus ociąga się z zwrotem VAT

Dodaj komentarz
Prawo podatkowe / Zmiany w prawie

Wymiar sprawiedliwości nie chce się zajmować sprawami firm, którym urzędnicy przedłużają termin na oddanie nadpłaconego podatku VAT. Powód: zmiana przepisów ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.    

Nowelizacja przepisów o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (p.p.s.a.) weszła w życie 15 sierpnia 2015 roku. Jedna z najbardziej istotnych zmian, które zostały wprowadzone dotyczy art. 3 par. 2 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Przepis ten w sposób szczegółowy określa, jakimi rodzajami spraw mogą zajmować się sądy administracyjne. Przed nowelizacją sądy administracyjne były uprawnione do podejmowania decyzji w sprawie dotyczącej każdego aktu lub czynności związanej z administracją publiczną, które dotyczyły uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa. Na skutek zmiany przepisów została wyłączona z kompetencji sądów administracyjnych możliwość orzekania w sprawach, w których podejmowane były czynności w ramach postępowań uregulowanych w dziale IV, V i VI ordynacji podatkowej. Powyższe działy ordynacji podatkowej obejmują postępowanie podatkowe, kontrolę oraz czynności sprawdzające.

Skutki zmiany przepisów

Zmiana przepisów utrudnia przedsiębiorcom, walkę z przewlekłością działań fiskusa związanych z uzyskaniem szybkiego zwrotu nadwyżki naliczonego podatku od towarów i usług. Do chwili obecnej przedsiębiorcy występowali z wnioskiem o zwrot nadwyżki naliczonego podatku VAT, gdyż co do zasady zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy o VAT urzędnicy powinni im zwrócić pieniądze w ciągu 60 dni.  Zgodnie z treścią przytoczonego powyżej przepisu, organ może przedłużyć ten termin w sytuacji, gdy zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania. Oznacza to, iż pieniądze nie zostaną zwrócone, aż do momentu zakończenia weryfikacji rozliczeń przedsiębiorcy, która dokonywana jest w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego. Powyższa możliwość weryfikacji sprawiła, iż w praktyce urzędnicy w pełni dowolnie przedłużali terminy na oddanie nadpłaconego podatku VAT.

Przed sierpniową nowelizacją przedsiębiorca mógł się poskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na przewlekłość działania fiskusa. Niestety, na skutek zmiany przepisów, sąd, do którego trafi skarga, najprawdopodobniej ją odrzuci. Skarga nie zostanie przyjęta, ponieważ po nowelizacji kontroli sądowej podlegają jedynie postanowienia kończące postępowanie merytorycznie, więc sąd nie może badać tych postępowań, w których urzędnicy przedłużają termin na oddanie nadpłaconego podatku VAT.  Co więcej, obecnie odrzucane są także skargi na przedłużanie czynności weryfikacyjnych.

Kiedy skarga dopuszczalna?

W sytuacji gdy organ w trakcie prowadzonego postępowania dokonuje weryfikacji zwrotu nadpłaconego podatku VAT, postępowanie kończyć się może wydaniem merytorycznej decyzji. W takiej sytuacji, gdy postępowanie się przedłuża, to wówczas można złożyć skargę na przewlekłość postępowania.

Dodaj komentarz