Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w umowach z członkiem zarządu i w sporze w nim

Aktualne problemy / Bez kategorii / Formy prowadzenia biznesu / Inne

Co do zasady spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentuje zarząd. Bywają jednak sytuacje, gdy członek zarządu zmuszony jest powstrzymać się od działania jako reprezentant spółki. Sytuacje te dotyczą okoliczności stwarzających zagrożenie dla interesów spółki. Potencjalnego konfliktu interesów można doszukiwać się w przypadku umowy między spółką a członkiem zarządu, a także w sytuacji sporu między spółką a członkiem zarządu. Sedno problemu stanowi fakt, iż po obu stronach umowy lub spory występuje członek zarządu osobiście oraz jako reprezentant spółki. Istnieje więc ryzyko, że członkowie nie będą działać bezstronnie.

Reprezentacja spółki

W celu zminimalizowania ryzyka ustawodawca w art. 210 Kodeksu Spółek Handlowych uregulował procedurę postępowania w przypadku pojawienia się przywołanych powyżej okoliczności. Zgodnie z regulacją prawną w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników.

Z kolei, gdy 100 % udziałowiec spółki jest zarazem jedynym członkiem zarządu czynność prawna między tym wspólnikiem a reprezentowaną przez niego spółką wymaga formy aktu notarialnego. O każdorazowym dokonaniu takiej czynności prawnej notariusz zawiadamia sąd rejestrowy, przesyłając wypis aktu notarialnego.

W związku z ochronnym charakterem przepisu ma on charakter bezwzględnie obowiązujący, nie może być zatem modyfikowany w umowie spółki.

S24

Warto nadmienić, iż pewne odmienności w stosunku do powyższych regulacji zostały przewidziane w sytuacji wykorzystania wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Uchwała o powołaniu pełnomocnika powołanego w celu zawarcia z członkiem zarządu umowy spółki, która ma zostać zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, może być podjęta przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Z kolei wymogu zachowania formy aktu notarialnego nie stosuje się do czynności prawnej dokonywanej przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym.

Sankcje

Przepisy prawa nie regulują wprost sankcji naruszenia norm określonych w art. 210 Kodeksu Spółek Handlowych. Z racji jednak na bezwzględnie obowiązujący charakter przepisu, w judykaturze oraz piśmiennictwie dominuje stanowisko, iż przekroczenie uprawnień do reprezentowania spółki w umowach z członkiem zarządu skutkuje bezwzględną nieważnością czynności prawnej.