Przekroczyłeś prędkość? Przez lukę w przepisach starosta może nie wydać decyzji o zatrzymaniu Twojego prawa jazdy

Dodaj komentarz
Aktualne problemy / Bez kategorii / Inne

Zgodnie z obowiązującymi przepisami policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym. Czy w każdym przypadku popełnienia takiego wykroczenia będzie możliwe wydanie decyzji administracyjnej o zatrzymaniu prawa jazdy przez starostę?

Nieprecyzyjne przepisy

Żeby odpowiedzieć na powyższe pytanie, należy przytoczyć regulacje zawarte w dwóch ustawach. W myśl art. 135 ust. 1 pkt 1a ppkt a) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137) policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym. Natomiast na podstawie art. 102 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2016 r. poz. 627), starosta wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy w przypadku gdy kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym. Zgodnie z ust. 1c tego artykułu, starosta wydaje tę decyzję na okres 3 miesięcy, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności oraz zobowiązując kierującego do zwrotu prawa jazdy, jeżeli dokument ten nie został zatrzymany w trybie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

W czym tkwi problem?

W tej sytuacji podstawowe znaczenie ma regulacja zawarta w pierwszej z cytowanych ustaw, która wymaga od policjanta zatrzymania prawa jazdy za pokwitowaniem. Jeżeli okaże się, że osoba kierująca pojazdem nie posiada przy sobie takiego dokumentu, policjant nie może go zatrzymać (a jedynie wystawić mandat za jego brak).

Interpretacja przepisów

Okazuje się, że brak zatrzymania przez policjanta prawa jazdy implikuje niemożność wydania przez starosty decyzji administracyjnej o zatrzymaniu tego dokumentu. Stanowisko to zostało potwierdzone m.in. w decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 1 marca 2016 r. (SKO 4142/23/16), gdzie wskazano, że do 31.12.2016 r. podstawą wydania decyzji starosty jest informacja o sytuacji, w której, „ujawniwszy” czyn polegający na kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym, policjant zatrzymał prawo jazdy.

Mandat

Oczywiście brak prawa jazdy nie oznacza, że kierowca nie poniesie kary za zbyt szybką jazdę i nieposiadanie dokumentów. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz.U. z 2013 r. poz. 1624) i Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz.U. z 2012 r. poz. 488), kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów oznacza mandat w wysokości 50 zł za brak każdego z wymaganych dokumentów, nie więcej niż 250, a przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 51 km/h i więcej mandat w wysokości od 400 do 500 zł i 10 punktów karnych.

Dodaj komentarz