POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE CZĘŚĆ IV- POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU

Bez kategorii / Inne / Zmiany w prawie

Postępowanie o zatwierdzenie układu to jedno  z czterech rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych, które weszły do polskiego systemu prawa na mocy przepisów Prawa Restrukturyzacyjnego od dnia 1 stycznia 2016r. Postępowanie o zatwierdzenie układu jest postępowaniem przewidzianym dla przedsiębiorców, którzy popadli w długi, a ich suma spornych wierzytelności uprawniających do podjęcia głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Niewielki udział sądu

Pomimo faktu, iż postępowanie o zatwierdzenie układu jest prowadzone w oparciu o przepisy prawa publicznego- ustawy Prawo Restrukturyzacyjne, to jednak w przeważającej części nie biorą w nim udziału podmioty o charakterze publicznym. Rola organów publicznych ogranicza się jedynie do zatwierdzenia układu, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu przez sąd restrukturyzacyjny, czyli właściwy miejscowo  sąd gospodarczy. Rola sądu ograniczona została do minimum, podczas gdy sam dłużnik, przy udziale nadzorcy będzie gromadził głosy wierzycieli w przedmiocie propozycji układowych. Sąd wyda następnie w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu. Zgodnie z powyższym, postępowanie restrukturyzacyjne z zatwierdzeniem układu stanowi najbardziej prywatny rodzaj  postępowania spośród wszystkich postępowań wprowadzonych ustawą- Prawo restrukturyzacyjne.

Doradca restrukturyzacyjny

Aby mogło dojść w ogóle do postępowania o zatwierdzenie  układu, dłużnik jest zobligowany do zawarcia umowy o sprawowanie czynności nadzoru nad postępowaniem i jego przebiegiem z osobą fizyczną, która posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Osoba taka pełnić będzie funkcję nadzorcy układu.  Umowa może zostać zawarta zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. Co więcej- w umowie dłużnik nie jest zobligowany do zapłaty nadzorcy ściśle określonego przez przepisy ustawy wynagrodzenia, tylko może ustalić wynagrodzenie w sposób swobodny. W pozostałych rodzajach postępowań restrukturyzacyjnych wynagrodzenie nadzorcy sądowego czy zarządcy wynika ściśle z przepisów ustawy i nie podlega modyfikacji.

Nadzorca, rozpoczynając pełnienie swojej funkcji, daje możliwość dłużnikowi do ustalenia dnia układowego, który winien przypadać nie wcześniej niż trzy miesiące i nie później niż dzień przed dniem złożenia wniosku o zatwierdzenie układu. Skład wierzycieli, którzy są uprawnieni do głosowania nad układem ustala się według stanu z dnia układowego, zaś wierzytelności powstałe po dniu układowym nie są objęte układem. Po określeniu dnia układowego dłużnik zbiera głosy wierzycieli, udzielone na piśmie, przedkładając wierzycielom karty do głosowania, przygotowane zgodnie z wymogami ustawowymi. Aby zapobiec sytuacji, w której doszłoby do pominięcia któregokolwiek z wierzycieli przez dłużnika, Prawo restrukturyzacyjne wprowadza wymóg opowiedzenia się za układem większości wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem, mających w sumie co najmniej 2/3 sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Ponadto ustawa przewiduje szczególny rygor w stosunku do nadzoru nadzorcy nad całym procesem udzielania głosów przez wierzycieli, ponieważ to obowiązkiem nadzorcy jest stwierdzenie przyjęcia układu. Wierzyciele, dążąc do podjęcia racjonalnej decyzji gospodarczej, mogą zwrócić się do nadzorcy układu z żądaniem udzielenia informacji niezbędnych na temat sytuacji majątkowej dłużnika i możliwości wykonania układu.

Wniosek o zatwierdzenie układu

Moment przyjęcia układu rodzi dla dłużnika uprawnienie do złożenia do sądu restrukturyzacyjnego wniosku o zatwierdzenie układu. Sąd restrukturyzacyjny weryfikuje prawidłowość  przyjęcia układu, poddając pod analizę wniosek oraz załączniki dołączone do wniosku, takie jak: propozycje układowe oraz wynik głosowania z uwzględnieniem liczby wierzycieli i sumy wierzytelności uprawniającej do głosowania  wraz z liczba wierzycieli i sumą wierzytelności przypadającej wierzycielom, głosującym za przyjęciem układu.  Do wniosku o zatwierdzenie układu dłużnik dołącza także zebrane przez dłużnika karty do głosowania z odpisami i wydrukami z rejestru oraz pełnomocnictwami koniecznymi do oddania głosu, a także dowód wysłania co najmniej na trzy tygodnie przed dniem złożenia wniosku o zatwierdzenie układu kart do głosowania z zawartymi w nich propozycjami układowymi wierzycielom, którzy nie wyrazili swojej woli w postaci oddania głosu wraz ze sprawozdaniem nadzorcy układu.

Od momentu wydania postanowienia o zatwierdzeniu układu przez sąd restrukturyzacyjny do dnia jego uprawomocnienia nadzorca układu sprawuje funkcje nadzorcy sądowego. Dłużnik może w tym czasie dokonywać wobec swojego majątku tylko czynności w zakresie zwykłego zarządu, natomiast do dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu konieczna jest zgoda nadzorcy.

Podsumowanie

Pojawienie się w polskim systemie prawnym nowego tworu prawnego, jakim jest postępowanie restrukturyzacyjne, doprowadziło do wielu znaczących zmian. Dzięki przedmiotowemu postępowaniu dłużnik może przeprowadzić restrukturyzację zobowiązań zanim formalnie zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne. Postępowanie restrukturyzacyjne o zatwierdzenie układu nie jest wtedy formalnie wszczęte, a sąd restrukturyzacyjny jedynie zatwierdza już przyjęty układ. Dodatkowo, aby postępowanie restrukturyzacyjne o zatwierdzenie układu przeprowadzone zostało prawidłowo, wystarczające jest opowiedzenie się za układem kwalifikowanej większości wierzycieli, a skutki układowe dotyczą wtedy wszystkich wierzycieli. Możliwe jest także zawarcie układu częściowego, dotyczącego niektórych tylko zobowiązań, których restrukturyzacja jest znacząca dla przedsiębiorstwa dłużnika. Rozwiązanie takie pozwala dłużnikom na przeprowadzenie restrukturyzacji, która może doprowadzić do poprawy sytuacji finansowej ich przedsiębiorstw.