Postępowanie restrukturyzacyjne część III- Przyspieszone postępowanie układowe jako jedno z czterech postępowań restrukturyzacyjnych

Bez kategorii / Inne / Zmiany w prawie

Przyspieszone postępowanie układowe jest jednym z czterech postępowań restrukturyzacyjnych wprowadzonych ustawą Prawo restrukturyzacyjne, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Postępowanie restrukturyzacyjne to postępowanie sądowe, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami. Postępowanie upadłościowe powinno zostać wszczęte dopiero w wypadku niepowodzenia postępowań restrukturyzacyjnych.

Przyspieszone postępowanie układowe

Przyspieszone postępowanie układowe jest postępowaniem, o które może wnioskować dłużnik, gdy suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Warto wskazać, iż zakres ochrony dłużnika jest analogiczny do postępowania układowego i sprowadza się głównie do ochrony przed postępowaniami egzekucyjnymi prowadzonymi przez wierzycieli. Różny jest moment uzyskania ochrony przez dłużnika – w przyspieszonym postępowaniu układowym jest to dopiero moment wydania przez sąd postanowienia o otwarciu postępowania, gdyż brak jest postępowania zabezpieczającego. Charakterystycznym dla tego postępowania jest również tworzenie spisu wierzytelności w ramach uproszczonej procedury. Prócz tego wyboru nadzorcy sądowego dokonuje sąd, a nie dłużnik.

Warto wskazać, iż według założeń, przyspieszone postępowanie układowe ma trwać 2-3 miesiące. W związku czym sąd restrukturyzacyjny powinien rozpoznać wniosek o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego na posiedzeniu niejawnym w terminie tygodnia od dnia jego złożenia.

Postępowania egzekucyjne

Należy również poruszyć problem toczącego się postępowania egzekucyjnego dotyczącego wierzytelności objętych układem z mocy prawa zainicjowanego przed otwarciem przyspieszonego postępowania układowego. Wszczęte postępowanie egzekucyjne przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania. Na wniosek dłużnika lub nadzorcy sądowego sędzia-komisarz postanowieniem stwierdza zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Ponadto, sędzia-komisarz na wniosek dłużnika lub nadzorcy sądowego może uchylić zajęcie dokonane przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym dotyczącym wierzytelności nieobjętej z mocy prawa układem, jeżeli jest to konieczne dla dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa.

Podsumowując, przyspieszone postępowanie układowe wybierze dłużnik potrzebujący ochrony przed dochodzeniem roszczeń przez wierzycieli lub niebędący pewny powodzenia samodzielnego zbierania głosów wierzycieli (który to preferuje zwołanie zgromadzenia wierzycieli przez sąd), jednocześnie nie posiadając więcej niż 15% zobowiązań spornych, któremu też zależy na zabezpieczeniu majątku poprzez zawieszenie wierzytelności objętych układem, jeżeli egzekucja mogłaby utrudnić lub uniemożliwić zawarcie układu.