Postępowanie restrukturyzacyjne część II- Postępowanie układowe jako jedno z czterech postępowań restrukturyzacyjnych

Bez kategorii

Postępowanie układowe przeznaczone jest dla tych przedsiębiorców, którzy są na skraju wypłacalności lub gdy stali się już niewypłacalni. Zawarcie układu z wierzycielami możliwe jest po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności.

Tymczasowy nadzorca sądowy

W postępowaniu o otwarcie postępowania układowego sąd może zabezpieczyć majątek dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Sąd może także, na wniosek dłużnika lub tymczasowego nadzorcy sądowego, zawiesić postępowania egzekucyjne prowadzone w celu dochodzenia należności objętych z mocy prawa układem oraz uchylić zajęcie rachunku bankowego – jeżeli jest to niezbędne do osiągnięcia celów postępowania układowego.

Ochrona dłużnika

Postępowanie układowe może być prowadzone przez dłużnika, jeśli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Warto wskazać, iż zakres ochrony dłużnika jest ograniczony w stosunku do postępowania sanacyjnego i sprowadza się głównie do ochrony przed postępowaniami egzekucyjnymi prowadzonymi przez wierzycieli. Uzyskanie ochrony przez dłużnika możliwe jest na etapie postępowania o otwarcie postępowania układowego. W zamian za uzyskaną ochronę, w postępowaniu układowym dłużnik jest ograniczony w zarządzie majątkiem, gdyż musi uzyskać zgodę nadzorcy sądowego na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu.

Obowiązki tymczasowego nadzorcy sądowego

Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda nadzorcy sądowego, chyba że ustawa przewiduje zezwolenie rady wierzycieli. W terminie trzydziestu dni od dnia otwarcia postępowania układowego nadzorca sądowy: ustala skład masy układowej przez sporządzenie spisu inwentarza, sporządza i składa sędziemu-komisarzowi:

  • plan restrukturyzacyjny uwzględniający propozycje restrukturyzacji przedstawione przez dłużnika,
  • spis wierzytelności.

Sędzia-komisarz

Po złożeniu planu restrukturyzacyjnego oraz zatwierdzeniu spisu wierzytelności sędzia-komisarz wyznacza termin zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem. O terminie zgromadzenia wierzycieli zwołanego w celu przyjęcia układu sędzia-komisarz zawiadamia wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności, jednocześnie doręczając im propozycje układowe. Na zgromadzeniu wierzycieli można zawrzeć układ, jeżeli w zgromadzeniu uczestniczy co najmniej jedna piąta wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem. Co do zasady, układ jest przyjęty, jeżeli za jego przyjęciem wypowie się większość wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.