Postępowanie restrukturyzacyjne część I – uwagi ogólne, postępowanie sanacyjne

Bez kategorii / Inne / Zmiany w prawie

Od 1 stycznia 2016 r. w polskim porządku prawnym obowiązuje ustawa Prawo restrukturyzacyjne z dnia 15 maja 2015 r., która gruntownie zreformowała ustawę Prawo upadłościowe i naprawcze (obecnie: Prawo upadłościowe).

Postępowanie restrukturyzacyjne to cywilne postępowanie sądowe, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika. Uniknięcie upadłości dłużnika ma nastąpić przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zaangażowania wierzycieli w zarządzanie biegiem postępowania restrukturyzacyjnego. Postępowanie upadłościowe powinno zostać wszczęte dopiero w wypadku niepowodzenia postępowań restrukturyzacyjnych.

Zdolność restrukturyzacyjna

Zdolność restrukturyzacyjną czyli możliwość bycia podmiotem postępowania restrukturyzacyjnego ustawa przyznała przedsiębiorcom w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ustawa przewiduje, iż warunkami wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego jest wystąpienie stanu niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością dłużnika oraz brak możliwości, iż postępowanie mogłoby spowodować pokrzywdzenie wierzycieli. Postępowania restrukturyzacyjne wszczynane są na ogół na wniosek dłużnika zagrożonego niewypłacalnością lub niewypłacalnego.

4 postępowania restrukturyzacyjne

Prawo restrukturyzacyjne przewiduje cztery niezależne postępowania: postępowanie sanacyjne, postępowanie układowe, przyspieszone postępowanie układowe oraz postępowanie o zatwierdzenie układu. Każde z nich przeznaczone jest dla dłużników w innej sytuacji prawnej i faktycznej.

Uczestnikami postępowania restrukturyzacyjnego są przede wszystkim dłużnik oraz wierzyciele osobiści dłużnika, którym przysługuje bezsporna bądź sporna wierzytelność. Postępowania przebiega w następujących etapach:

  • sporządzenie listy wierzytelności,
  • przeprowadzenie zgromadzenia wierzycieli dotyczącego głosowania nad układem
  • rozpoznanie układu przez sąd.

Przedmiotem układu z wierzycielami może być m. in. restrukturyzacja zobowiązań i majątku dłużnika, zmiana sposobu zarządzania przedsiębiorstwem czy restrukturyzacja zatrudnienia.

 Postępowanie sanacyjne

Przesłankami do prowadzenia postępowania sanacyjnego są: stan niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością dłużnika, brak możliwości pokrzywdzenia wierzycieli przez prowadzenie postępowania oraz dodatkowo zdolność dłużnika do zaspokajania kosztów postępowania oraz zobowiązań powstałych po jego otwarciu.

Postępowanie sanacyjne pozwala dłużnikowi na restrukturyzację poprzez zawarcie układu z wierzycielami, jak również, w odróżnieniu do pozostałych postępowań restrukturyzacyjnych, podjęcie działań sanacyjnych mających na celu przywrócenie dłużnikowi zdolność do wykonywania zobowiązań. Dla przedsiębiorstwa dłużnika przygotowuje się plan sanacyjny, w ramach którego możliwe jest wykorzystanie instrumentów do redukcji zatrudnienia, możliwości odstępowania od umów wzajemnych czy zbycia niepotrzebnych składników majątku ze skutkiem sprzedaży egzekucyjnej.

Warto wskazać, iż postępowanie sanacyjne charakteryzuje najszerszy zakres ochrony dłużnika. Dłużnikowi przyznaje się szeroki zakres uprawnień, w tym ochronę przed postępowaniami egzekucyjnymi prowadzonymi przez wierzycieli. Przyznanie dłużnikowi szerokich uprawnień ochronnych równoważy  pozbawienie go zarządu majątkiem.

Postępowania sanacyjne wybierze przedsiębiorca bez względu na sumę spornych zobowiązań, potrzebujący pełnej ochrony przed dochodzeniem wierzytelności oraz zastosowania specjalnych instrumentów restrukturyzacyjnych, gdy przeprowadzenie innych postępowań restrukturyzacyjnych byłoby niemożliwe lub niecelowe.