Od stycznia Jednolity Plik Kontrolny obowiązkowy także dla mikroprzedsiębiorców

Bez kategorii

Od stycznia 2018 roku obowiązek przesyłania JPK_VAT został rozszerzony na ostatnią grupę – mikroprzedsiębiorców. Do tej pory obowiązek ten ciążył na dużych, średnich i małych przedsiębiorstwach. Pozostałe struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego mikroprzedsiębiorcy obowiązkowo muszą prowadzić od lipca 2018.

JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny został wprowadzony przede wszystkim dla znaczącego uproszczenia i jednoczesnego skrócenia procesu kontroli podatkowej. JPK jest elektronicznym zbiorem dokumentów księgowych przedsiębiorstwa zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres. Tworzy się go poprzez eksport danych z systemu informatycznego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca przy pomocy specjalnego systemu ERP może  wygenerować Jednolity Plik Kontrolny a następnie przesłać go do Ministerstwa Finansów lub urzędu skarbowego, jeżeli będzie taka konieczność. Dane przekazane w takiej formie będą poddawane automatycznemu sprawdzeniu a kontrole będą miały miejsce tylko wtedy, gdy w wyniku sprawdzenia wykryte zostaną błędy lub nieprawidłowości.

Tworzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego jest korzyścią zarówno dla organów kontroli jak i dla samego podatnika, ponieważ umożliwia szybką analizę danych i odejście od wydruków papierowych. Dodatkowo samo przeprowadzenie kontroli, co do zasady, nie będzie już odbywać się w siedzibie firmy, ponieważ będzie możliwe na podstawie przesłanych danych w formie elektronicznej. Będzie więc mniej uciążliwe dla przedsiębiorcy poddawanego kontroli.

Zgodnie z art. 193a § 2 ordynacji podatkowej Jednolity Plik Kontrolny składa się z następujących 7 struktur: ksiąg rachunkowych, wyciągu bankowego, magazynu, faktury VAT, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów oraz ewidencji zakupu i sprzedaży VAT.

Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT, czyli JPK_VAT jest jedyną strukturą Jednolitego Pliku Kontrolnego, która musi być nie tyko generowana ale również przesyłana co miesiąc do Ministerstwa Finansów za pośrednictwem komunikacji elektronicznej. Pozostałe 6 struktur JPK należy przekazać do właściwego Urzędu Skarbowego tylko na jego wyraźne żądanie.

Niedostosowanie się do obowiązujących przepisów i nieprzesłanie w odpowiednim terminie JPK może skutkować nałożeniem kary porządkowej wynikającej z art. 262 ordynacji podatkowej oraz odpowiedzialnością karno-skarbową podatnika uchylającego się od tego obowiązku. Odpowiedzialność karno-skarbowa wynikać może z art. 83 Kodeksu karnego skarbowego, jeśli nieprzekazanie Jednolitego Pliku Kontrolnego zostanie uznane za bezzasadne udaremnienie lub utrudnianie wykonywania czynności służbowej osobie uprawnionej do przeprowadzania czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli skarbowych lub czynności kontrolnych w zakresie szczególnego nadzoru podatkowego. Należy także pamiętać, że Jednolity Plik Kontrolny jest dokumentem księgowym, który powinien być sporządzony rzetelnie i nie powinien zawierać błędów. Ewentualnie pojawiające się błędy można oczywiście skorygować, jednakże wszelkie nieprawidłowości skutkować mogą kontrolą organu podatkowego.