Niebieska karta

Aktualne problemy / Bez kategorii / Inne

Przemoc domowa to zjawisko społeczne, polegające na intencjonalnym działaniu lub zaniechaniu jednego członka rodziny wobec drugiego, przy wykorzystaniu przewagi sił, powodując szkody na zdrowiu fizycznym lub psychicznym.

Założenie „Niebieskiej Karty”

W celu pomocy ofiarom przemocy domowej Komenda Główna Policji i Komenda Stołeczna Policji przy współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wprowadziły procedurę „Niebieskiej Karty”. Jej wszczęcie nie wymaga zgody osoby dotkniętej problemem przemocy domowej i sprowadza się do wypełnienia odpowiedniego formularza w momencie, gdy pojawi się podejrzenie stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

Jak wskazuje art. 9d ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, procedura „Niebieskiej Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Podczas interwencji w obecności osoby, której dotyczy podejrzenie stosowania wobec niej przemocy domowej, wypełniany jest formularz A „Niebieskiej Karty”, w którym zawarte są liczne informacje o tej osobie, w szczególności o jej zachowaniu, wyglądzie, stanie higieny, a także trzeźwości.

Konsekwencje prawnokarne

Wypełnienie „Niebieskiej Karty” przez upoważnione do tego osoby nie jest jednak równoznaczne ze złożeniem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa i nie stanowi podstawy do wszczęcia postępowania karnego. W przypadku jednak złożenia zawiadomienia i wszczęcia postępowania „Niebieska Karta” może zostać wykorzystana jako dowód procesowy.

„Niebieska Karta” jest dla policji informacją, że w danej rodzinie istnieje problem przemocy. Dzielnicowy jest zobligowany do rozpoznania i monitorowania sytuacji rodziny oraz udzielania jej pomocy w trakcie wizyt. Karta jest także źródłem informacji dla innych instytucji, m.in. dla komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.