Mechanizm odwrotnego obciążenia w usługach budowlanych

Bez kategorii / Prawo podatkowe / Zmiany w prawie

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług. Wśród wielu zmian pojawiła się zmiana przepisów dotyczących tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT, którym objęte zostały usługi budowlane.

Mechanizm odwrotnego obciążenia

Co do zasady, podatnikiem VAT od czynności takich jak odpłatna dostawa towarów czy odpłatne świadczenie usług, jest dostawca towaru lub usługi. Odwrotne obciążenie jest wyłomem od tej reguły, gdyż po spełnieniu szeregu przesłanek, to podmioty nabywające towary lub usługi są zobowiązane do zapłacenia VAT. Mechanizm zakłada przerzucenie ze sprzedawcy na nabywcę obowiązku rozliczenia VAT należnego z tytułu dokonanej czynności.

Towary i usługi objęte odwrotnym obciążeniem wymienione zostały w Załączniku 11 i 14 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Przesłanki zastosowania mechanizmu

By usługi budowlane objęte zostały mechanizmem odwrotnego obciążenia, muszą zostać łączni spełnione następujące przesłanki:

  • przedmiotem zakupu są usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy,
  • usługodawcą jest czynny podatnik VAT, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku, mający status podwykonawcy,
  • usługobiorcą jest podmiot zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.

Usługi budowlane objęte odwrotnym obciążeniem

Wśród usług budowlanych, wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy o VAT, znajdują się m. in.:

  • roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych (zarówno prace związane z budową nowych budynków, jak i remontem budynków istniejących),
  • roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg, autostrad, mostów, tuneli, rurociągów przesyłowych, sieci rozdzielczych, linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, stacji pomp,
  • roboty związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, budową elektrowni,
  • roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych, wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych,
  • roboty związane z zakładaniem ogrodzeń,
  • roboty tynkarskie, malarskie, szklarskie, betoniarskie,
  • roboty związane z wykonywaniem prac dekarskich.