Kto i na jakich zasadach może skorzystać z tzw. „małego ZUS” ?

Bez kategorii

Osoby, które chcą rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej mogą liczyć na ograniczenie wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe oraz zdrowotne– tzw. mały ZUS.

Przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia jest zadeklarowana przez płatnika kwota, nie może ona jednak być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Przedsiębiorca może oczywiście zadeklarować kwotę wyższą, co będzie skutkowało wyższymi opłatami, ale też wyższymi świadczeniami emerytalnymi, rentowymi czy chorobowymi w razie ich wypłaty. Rozpoczynający działalność przedsiębiorca od zadeklarowanej kwoty oblicza odpowiedni procent jaki musi następnie opłacać co miesiąc przed kolejne 2 lata. Wysokość składek na poszczególne ubezpieczenia wynosi:

  • 19,52 % na ubezpieczenie emerytalne
  • 8 % na ubezpieczenie rentowe
  • 1,80 % na ubezpieczenie wypadkowe- zakładając, że osoba prowadząca działalność zgłasza do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 osób
  • 2,45 % na ubezpieczenie chorobowe, które jest ubezpieczeniem dobrowolnym a objęcie nim następuje tylko na wniosek zainteresowanego

Jedyną składką, która nie podlega obniżeniu i liczona jest dla wszystkich przedsiębiorców od tej samej podstawy, jest składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Z możliwości płacenia małego ZUS-u nie mogą skorzystać osoby, które już prowadzą lub prowadziły działalność pozarolniczą w ciągu ostatnich 60 miesięcy przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności. Mały ZUS nie przysługuje także osobom, które wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, u którego były zatrudnione w poprzednim lub bieżącym roku i wykonywały dla niego w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Od marca 2018 roku w życie mają wejść nowe przepisy w ramach Konstytucji Biznesu, czyli pakietu ustaw, które mają na celu przede wszystkim uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.  Wspomniane przepisy zakładają wprowadzenie dodatkowej ulgi w składkach ZUS dla przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. Zgodnie z nimi przedsiębiorca nadal będzie miał obowiązek zgłoszenia się do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, jednakże termin na to zgłoszenie zostanie wydłużony z 7 dni aż do 6 miesięcy. Początkujący przedsiębiorca sam zdecyduje więc kiedy ma przystąpić do ubezpieczeń społecznych. Po przystąpieniu będzie mógł korzystać przez 24 miesiące z małego ZUS-u. Rządowy projekt ustawy wpłynął do Sejmu 21 listopada 2017 roku.