Krajowa Administracja Skarbowa – kluczowe zmiany dla przedsiębiorców

Bez kategorii / Prawo podatkowe

1 marca 2017 r. weszły w życie przepisy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), które nie tylko zmieniają instytucjonalne otoczenie w zakresie podatków, ale również modyfikują regulacje w zakresie sposobu przeprowadzenia kontroli skarbowej oraz tworzą nowe kompetencje dla organów administracji podatkowej.

Kluczowe zmiany w przebiegu kontroli skarbowej

Dotychczasowe postępowanie kontrolne, prowadzone przez dyrektorów Urzędów Kontroli Skarbowej, zostało zastąpione przez kontrolę celno-skarbową. Pracownicy i funkcjonariusze urzędów celno-skarbowych otrzymali uprawnienia, które istotnie wykraczają poza kompetencje dotychczasowych inspektorów kontroli skarbowej i celników – mają możliwość samodzielnego przeprowadzenia postępowań w sprawach o przestępstwa powszechne, gdy te pozostają w związku z przestępstwami skarbowymi, np. w sytuacji, gdy doszło do używania dokumentów poświadczających nieprawdę (art. 273 k.k.), jeżeli w jego wyniku doszło do wyłudzeń podatkowych. Ponadto, kontrole celno-skarbowe będą mogły zostać przeprowadzone na terenie całego kraju, niezależnie od właściwości miejscowej. To zaś spowoduje, że – przykładowo – podatnik z Wrocławia będzie mógł być kontrolowany przez Urząd Celno-Skarbowy w Gdańsku.

Kolejną istotną zmianą jest brak obowiązku zawiadomienia podatnika o zamiarze wszczęcia kontroli celno-skarbowej. Kontrolujący mogą rozpocząć kontrolę skarbową z dniem doręczenia upoważnienia do jej przeprowadzenia, tym samym został zniesiony termin 7 dni od momentu doręczenia zawiadomienia o wszczęciu kontroli do podjęcia pierwszych czynności.

Zmiany w możliwościach dokonania korekty

Dotąd podatnicy mieli prawo do złożenia korekty w ciągu tygodnia od doręczenia zawiadomienia o wszczęciu postępowania. Od 1 marca kontrolowani podatnicy będą mogli złożyć korektę w terminie 14 dni od chwili doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Kolejnym dozwolonym terminem na złożenie korekty deklaracji w zakresie objętym kontrolą, będzie okres do 14 dni od chwili doręczenia wyniku kontroli celno-skarbowej.  Jednakże przedsiębiorcy zostali pozbawieni możliwości złożenia zastrzeżeń do wyniku kontroli, a jedynie – w przypadku wykrycia nieprawidłowości kontroli będzie uprawniony do złożenia korekty pierwotnych rozliczeń, której brak będzie inicjował postępowanie podatkowe.

Czas trwania kontroli

Kontrola celno-skarbowa powinna zakończyć się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej wszczęcia. Jednakże okres ten będzie mógł ulec wydłużeniu, a do niniejszej procedury nie będą miały zastosowania jak do tej pory przepisy dot. trwania kontroli zawarte w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

Postępowanie podatkowe będzie kończyło się wydaniem przez Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego decyzji, od której będzie przysługiwało odwołanie do tego samego organu. Na dodatek, w sytuacji, gdy będziemy chcieli uzyskać interpretacje prawa podatkowego, nasz wniosek musimy kierować do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.