Konieczność zarejestrowania karty SIM już obowiązuje

Dodaj komentarz
Bez kategorii / Inne / Zmiany w prawie

Dnia 2 lipca 2016r. weszła w życie ustawa z dnia 24 czerwca 2016r. o działaniach antyterrorystycznych (z wyjątkiem art. 43 który dotyczy tematu poruszonego w niniejszym artykule i który to obowiązuje od dni 25 lipca 2016r). Zmieniła ona m.in. treść ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, z której wynika konieczność zarejestrowania zarówno nowo wydanej karty przedpłaconej (tzw. karty prepaid) przeznaczonej dla telefonów komórkowych jak i posiadanej dotychczas. W przypadku, gdy karta SIM nie zostanie przypisana do użytkowania, operator świadczący usługi telekomunikacyjne obowiązany jest ją dezaktywować.

Jak było dotychczas?

Przed 25-tym lipca 2016 r. tzw. „starter” można było kupić praktycznie wszędzie, bez konieczności jego rejestracji u danego operatora. Żaden przepis nie nakładał obowiązku zgłoszenia karty. Jeżeli klient chciał dokonać rejestracji zakupionej karty po prostu udawał się do punktu operatora w tym celu. Jakkolwiek była to jego własna, nieprzymuszona wola. Z chwilą wejścia w życie przepisów ustawy o działaniach antyterrorystycznych klienci muszą pogodzić się z (uciążliwą) zmianą.

Jak jest teraz?

Obowiązek rejestracji nowych kart wynika z art. 43 ustawy o działaniach antyterrorystycznych na mocy którego do Prawa telekomunikacyjnego dodano art. 60b. Z przepisu tego wynika, iż klient (abonent) będący osobą fizyczną obowiązany jest do podania operatorowi następujących danych: imię i nazwisko, numer PESEL, jeżeli go posiada, albo nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej – numer paszportu lub karty pobytu. Z kolei abonent będący przedsiębiorcą koniecznie musi podać swoją nazwę oraz numer identyfikacyjny REGON lub NIP lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo ewidencji działalności gospodarczej, lub innym właściwym rejestrze. Dostawca usług rozpocznie świadczenie usług dopiero po ich potwierdzeniu przez abonenta.
Z kolei kwestię niezarejestrowanych kart sprzedanych przed 25 lipca 2016 r. reguluje art. 60 ustawy o działaniach antyterrorystycznych, z którego wynika iż do dnia 1 lutego 2017 r. abonenci tacy są zobowiązani do podania dostawcy usług przedpłacowych ww. danych jak nowi klienci oraz do ich potwierdzenia.

Konsekwencje

W przypadku braku podania odpowiednich danych (które zostały wymienione powyżej) przy zawieraniu umowy z nowym klientem lub braku ich potwierdzenia, operator po prostu nie rozpocznie świadczenia usługi. Z kolei w przypadku braku zarejestrowania do dnia 1 lutego 2017 r. karty zakupionej przed dniem 25 lipca 2016 r., operator ma obowiązek zaprzestać świadczyć usługi i ją zablokować.

Ocena zmian

Wprowadzona regulacja budzi szerokie kontrowersje, w szczególności iż wprowadzone rozwiązanie jest uciążliwe nie tylko dla klientów, którzy jeżeli chcą utrzymać aktywne karty SIM muszą np. udać się do punktu operatora, ale także dla samych operatorów, albowiem liczba niezarejestrowanych użytkowników jest ogromna, a więc stoją w obliczu pracochłonnej procedury rejestracji. Jakkolwiek dostawcy „walczą” o zachowanie klientów i już rozpoczęli działania propagujące i zachęcające do rejestracji kart. Ponadto, z punktu widzenia ostatnich wydarzeń z których wynika iż skala działań terrorystycznych wzrasta, uregulowanie takie – pomimo pewnych niedogodności – należy uznać za pozytywne.

Dodaj komentarz