Koncesja

Bez kategorii

Co do zasady prowadzenie działalności gospodarczej wolne jest dla każdego na równych prawach z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Zasadę tę wyrażono w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Wyjątkiem od tej zasady jest działalność koncesjonowana.

Pojęcie „koncesja” jest związane ściśle z reglamentacją, czyli ograniczeniem swobody działalności gospodarczej. Koncesja to akt administracyjny, który uprawnia do wykonywania określonej działalności gospodarczej w sposób i na warunkach określonych w przepisach prawa i w samej koncesji wydanej na ich podstawie. Wykonywanie działalności koncesjonowanej podlega kontroli organu udzielającego koncesji. Obowiązek jej uzyskania zawsze wynika z przepisów obowiązującego prawa.

System koncesji jest pewnego rodzaju ograniczeniem swobody działalności gospodarczej. Dotyczy określonego rodzaju działalności gospodarczej.

W tej chwili uzyskanie koncesji jest konieczne dla prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie:

  • Poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,
  • Wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
  • Wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym ,
  • Wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania dystrybucji i obrotu paliwami i energią,
  • Ochrony osób imienia,
  • Przewozu lotniczego,
  • Rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych .

Wprowadzenie innych koncesji w dziedzinach działalności gospodarczej mających szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo inny ważny interes publiczny jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy działalność ta nie może być wykonywana jako wolna lub po uzyskaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej albo zezwolenia, oraz wymaga zmiany omawianej ustawy.

Przedsiębiorcy powinni pamiętać, że udzielenie, odmowa udzielenia oraz cofnięcie koncesji należy do ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności i polega na wydaniu decyzji administracyjnej. Udzielana jest na czas oznaczony od 5 do 50 lat.