Kiedy pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym?

Dodaj komentarz
Aktualne problemy / Bez kategorii / Prawo pracy i ZUS

Ustawowo określone terminy wypowiedzenia umów o pracę powinny chronić nie tylko pracownika, ale również pracodawcę. Nagła utrata wykwalifikowanego fachowca przekłada się bowiem negatywnie na sytuację firmy, wywołuje komplikacje oraz konieczność szybkiego znalezienia zastępstwa. Dlatego też warto wiedzieć, jak zabezpieczyć się przed nieoczekiwanym, usprawiedliwionym porzuceniem pracy przez pracownika.

Szkodliwy wpływ pracy na zdrowie

Zgodnie z art. 55 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U.2014 r., poz. 1502), pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe.  Należy więc wskazać, że szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika musi być potwierdzony przez lekarza, a nowa praca winna odpowiadać stanowi zdrowia pracownika oraz jego kwalifikacjom zawodowym. Nie musi natomiast być tego samego rodzaju, co w swych następstwach może skutkować obniżeniem wynagrodzenia.

Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika

Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się wobec niego ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków. W ustawie nie zostało jednak jednoznacznie określone, na czym takie naruszenie miałoby polegać. W orzecznictwie wskazuje się, że może być to mobbing w pracy, stwarzający np. stałe zagrożenie utraty miejsca pracy, co może prowadzić do psychicznego wyniszczenia pracownika, ale także niewypłacanie wynagrodzenia. Sąd Najwyższy zauważył jednak, że częściowe wypłacenie wynagrodzenia nie zawsze jest naruszeniem ciężkim.

W razie rozwiązania przez pracownika umowy o pracę na opisywanej podstawie, pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.

Skutki rozwiązania umowy o pracę

W przypadku rozwiązania przez pracownika umowy o pracę z przyczyn opisanych powyżej, następują takie skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. Cel takiej regulacji to ochrona pracownika przed niekorzystnymi skutkami, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracownika.

 

 

Dodaj komentarz