Kiedy można wpisać dłużnika do BIG?

Dodaj komentarz
Aktualne problemy / Bez kategorii / Inne

Wielu przedsiębiorców zmaga się z nierzetelnymi kontrahentami, którzy pomimo zakupienia towarów bądź skorzystania z usług, nie chcą zapłacić wystawionej faktury, tłumacząc się najczęściej brakiem środków finansowych bądź nawet kwestionując istnienie roszczenia. W takich przypadkach niezwykle skutecznym narzędziem jest zagrożenie wpisaniem dłużnika do BIG, z uwagi na co będzie miał on utrudniony dostęp do m.in. leasingu czy kredytu. Kiedy jest to możliwe?

Kto może wpisać?

Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2014., poz. 1015), wpisać dłużnika do BIG może Wierzyciel, czyli m.in.:

  • osoba fizyczna, której wierzytelność została stwierdzona tytułem wykonawczym,
  • osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą lub stosunkiem prawnym przysługuje wierzytelność.

Oznacza to, że tylko osoby nie będące przedsiębiorcami muszą dysponować wyrokiem sądu lub nakazem zapłaty opatrzonym w klauzulę wykonalności, natomiast na osobach prowadzących działalność gospodarczą taki obowiązek nie spoczywa.

Wpis konsumenta

Warunki przekazania informacji do BIG są zróżnicowane w zależności od tego, czy dłużnikiem jest przedsiębiorca, czy też konsument. Jeżeli wpis ma dotyczyć konsumenta, konieczne jest łączne spełnienie wszystkich z przedstawionych warunków:

  • zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, w szczególności z tytułu umowy o kredyt konsumencki oraz umów o świadczenie usług pocztowych i telekomunikacyjnych, przewóz osób i bagażu w komunikacji masowej, dostarczanie energii elektrycznej, gazu i oleju opałowego, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, dostarczanie energii cieplnej,
  • łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika będącego konsumentem wobec wierzyciela wynosi co najmniej 200 złotych oraz są one wymagalne od co najmniej 60 dni;
  • upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi będącemu konsumentem do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika będącego konsumentem, a jeżeli nie wskazał takiego adresu – na adres miejsca zamieszkania, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.

 

Wpis przedsiębiorcy

Wierzyciel może przekazać do biura informacje gospodarcze o zobowiązaniu dłużnika niebędącego konsumentem wyłącznie wówczas, gdy są spełnione łącznie następujące warunki:

  • zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym, w szczególności z tytułu umowy związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej;
  • łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika niebędącego konsumentem wobec wierzyciela wynosi co najmniej 500 złotych oraz są one wymagalne od co najmniej 60 dni;
  • upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi niebędącemu konsumentem do rąk własnych, na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika niebędącego konsumentem, a jeżeli nie wskazał takiego adresu – na adres siedziby dłużnika lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura.

 

Jak wpisać?

Należy jednak pamiętać, że Wierzyciel może przekazywać do BIG informacje gospodarcze w celu ich ujawnienia tylko wtedy, jeżeli zawarł z danym biurem umowę o ich udostępnianie. Taka umowa musi mieć formę pisemną po rygorem nieważności i powinna ustalać odpłatność na rzecz biura.

Dodaj komentarz