Już niedługo kasy fiskalne on-line?

Bez kategorii

W 2017 r. rozpoczęły się prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach. Głównym celem nowelizacji jest wprowadzenie regulacji pozwalających na stosowanie do ewidencji sprzedaży i kwot podatku należnego, kas rejestrujących określanych w projekcie „kasami on-line”. „Kasy on-line” będą miały wbudowaną funkcję, która umożliwi zautomatyzowany, ciagły i bezpośredni przesył danych z kasy do Centralnego Repozytorium Kas. Zakładane zmiany mają na celu zapewnienie stabilności wpływów z tytułu tego podatku do budżetu państwa.

Zmiany te dotyczą przede wszystkim przedsiębiorców – spowodują przyspieszenie wymiany starych kas rejestrujących na kasy on-line, które będą spełniały nowe funkcje oraz sprawią, że od momentu wymiany sprzętu każdy przedsiębiorca może zostać skontrolowany za pośrednictwem sieci teleinformatycznej. Do Centralnego Repozytorium Kas przesyłane będą̨ informacje o każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej, ze szczegółami pozwalającymi na ustalenie wysokości sprzedaży, kwot podatku należnego, stawki VAT, rodzaju towaru/usługi, a także czasu i miejsca instalacji kasy. Dane z kas rejestrujących będą̨ stanowiły w praktyce elektroniczny obraz paragonów, na których nie podaje się żadnych informacji dotyczących konsumenta, oprócz numeru identyfikacji podatkowej (NIP) nabywcy, w przypadku, gdy nabywca poda ten numer w trakcie dokonywania transakcji. Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie zatem gromadził dane o sprzedaży dokonywanej przy użyciu kas online przez danego podatnika.

Wycofywanie kas rejestrujących z papierowym zapisem kopii i z elektronicznym zapisem kopii będzie odbywać się stopniowo, w sposób zróżnicowany w zależności od rodzaju kasy. I tak projekt zakłada, aby kasy fiskalne z papierową kopią paragonów były sprzedawane do końca 2018 roku, a kasy z kopią elektroniczną do końca 2022 roku. Jednakże niektóre branże zdefiniowane przez służby kontrolne jako szczególnie podatne na nadużycia mają zostać zobowiązane do wymiany kas w szybszym terminie np.:

  1. Od 1 stycznia 2019 r. sprzedaż benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.
  2. Od 1 stycznia 2019 r. naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów.
  3. Od 1 stycznia 2020 r. usługi fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne czy budowlane.

Dodatkowo ustawodawca zamierza wprowadzić pewne udogodnienia dla podatników związane z obowiązkiem wymiany kasy rejestrujących, a mianowicie z możliwości odliczenia od podatku należnego kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej w wysokości 90% jej ceny zakupu netto, nie więcej jednak niż 1000 zł. Jednocześnie, jeśli podatnicy zaprzestaną użytkowania dotychczas stosowanych kas rejestrujących, nie będą zobligowani do zwrotu kwot wydatkowanych na ich zakup.

W uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, można wyczytać, że zakładane zmiany przyczynią się do przeciwdziała zjawisku szarej strefy, a także uproszczenia procesu kontroli prawidłowości rozliczeń oraz zwiększeniu konkurencyjności wśród uczciwych podatników, co będzie zabezpieczało interes budżetu państwa.