JEDZ wyłącznie w formie elektronicznej

Bez kategorii

Bieżący rok stoi pod znakiem rewolucji w zamówieniach publicznych dzięki wprowadzanej elektronizacji  Termin na stosowanie przepisów przewidujących obowiązek komunikacji zamawiającego z wykonawcą wyłącznie za pomocą środków komunikacji  elektronicznej,  w odniesieniu  do  postępowań  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez centralnego zamawiającego nadszedł już dnia 18 kwietnia 2017 r. Dla zamawiających innych niż centralny  zamawiający obowiązek ten zostanie nałożony z dniem 18 października 2018 r. Natomiast niedługo, bo od dnia 18 kwietnia 2018 r., zaczniemy stosować przepis dotyczący składania wyłącznie w postaci elektronicznej jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

Czym jest JEDZ?

JEDZ to ustandaryzowany na skalę unijną formularz obejmujący zaktualizowane oświadczenie własne jako dowód wstępny zastępujący zaświadczenia wydawane przez organy publiczne (m. in. ZUS, urzędy skarbowe) lub osoby trzecie. Jednolity europejski dokument zamówienia określa organ publiczny lub osobę trzecią odpowiedzialną za wystawienie dokumentów potwierdzających i zawiera formalne oświadczenie, z którego wynika, że wykonawca będzie w stanie na żądanie i bez zwłoki przedstawić wspomniane dokumenty potwierdzające. Ponadto obejmuje on formalne oświadczenie wykonawcy stwierdzające, że odpowiednia podstawa wykluczenia nie ma zastosowania lub że odpowiednie kryterium kwalifikacji jest spełnione, a także zawiera inne istotne informacje wymagane przez instytucję zamawiającą.

Jednolity europejski dokument zamówienia został wprowadzony do polskiego porządku prawnego na skutek Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych. Celem, dla którego wprowadzono JEDZ w formie elektronicznej jest zniwelowanie jednej z głównych przeszkód dla uczestnictwa małych i średnich przedsiębiorców w zamówieniach publicznych jaką są obciążenia administracyjne wynikające z konieczności przedstawienia znacznej liczby zaświadczeń lub innych dokumentów dotyczących kryteriów wykluczenia i kwalifikacji. Tym samym chciano w znacznym stopniu uprościć procedurę z korzyścią zarówno dla instytucji zamawiających, jak i wykonawców.

Tylko z podpisem elektronicznym

Od 18 kwietnia JEDZ składamy wyłącznie w formie elektronicznej pod rygorem nieważności podpisując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Kwalifikowany podpis elektroniczny to podpis elektroniczny równoważny podpisowi odręcznemu. Kwestie dotyczące kwalifikowanego podpisu elektronicznego reguluje  ustawa z dnia 5. września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Uchybienie wymogowi opatrzenia JEDZ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, spowoduje, że oświadczenie to będzie nieważne, w konsekwencji oferta będzie musiała zostać odrzucona.