Jak uzyskać 500 zł na dziecko?

Dodaj komentarz
Bez kategorii / Inne / Zmiany w prawie

To już pewne – 1 kwietnia br. wejdzie w życie ustawa z dnia 17 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (dalej: Ustawa). W jej ramach rodzicom (a dokładniej: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka) została przyznana możliwość ubiegania się o tzw. świadczenie wychowawcze w wysokości 500 złotych na dziecko w rodzinie. Świadczenie to jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych oraz nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, m.in. z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego czy stypendiów dla uczniów i studentów.

W przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę przekracza 800 złotych to świadczenie takie można uzyskać na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Na pierwsze dziecko świadczenie takie przysługuje wyłącznie w przypadku, gdy dochód rodziny na osobę nie przekracza kwoty 800 złotych lub 1.200 złotych (drugi próg dochodowy ma zastosowanie w sytuacji gdy członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko). Świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko do dnia ukończenia przez nie 18-stego roku życia, jednakże każdego roku w celu jego pobierania konieczne jest przedłożenie stosownego wniosku, ponieważ prawo do świadczenia przyznawane będzie okresowo.  Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego rozpoczyna się 1 kwietnia br. i kończy dnia 30 września 2017r. W powyższym okresie, w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, będą brane pod uwagę dochody osiągnięte w roku 2014.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać pieniądze?

W celu uzyskania świadczenia należy złożyć stosowny wniosek (oraz dołączyć do niego wymaganą prawem dokumentację) w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania rodzica ubiegającego się o świadczenie wychowawcze. Wzór takiego wniosku stanowi Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r., stanowiący akt wykonawczy do Ustawy. Wniosek dostępny jest  na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (adres do strony WWW: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze/). Co prawda do programu można dołączyć w każdej chwili, jeżeli jednak rodzice chcą otrzymać świadczenie od dnia startu programu, powinni go złożyć w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia w życie Ustawy, tj. do dnia 30 czerwca br. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek.

Jak będzie w przyszłości?

Od 2017 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie na okres od 1 października do dnia 30 września następnego roku, a wnioski w tym zakresie będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku. W przypadku, gdy rodzic złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku nastąpi do dnia 31 października tego roku. Rodzic, który nie złoży wniosku wraz z dokumentami w powyższym okresie, ale dokona tego w terminie  od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada tego roku. Jeżeli wniosek złożony zostanie po dniu 31 października, a ponadto po 10-tym dniu miesiąca, świadczenie wychowawcze za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek (np. jeżeli wniosek złożony zostanie dnia 12-stego listopada, wypłata świadczenia nastąpi najpóźniej 31 grudnia danego roku; jeżeli z kolei wniosek złożony zostanie 9 listopada – wypłata powinna nastąpić najpóźniej dnia 30 listopada danego roku).

Co musi zawierać wniosek?

Jak była o tym powyżej, w celu uzyskania świadczenia wychowawczego należy złożyć stosowny wniosek w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze. Wniosek powinien zawierać  dane dotyczące:

1) osoby występującej o przyznanie świadczenia wychowawczego, w tym: imię, nazwisko, adres miejsca zamieszkania, miejsce zamieszkania, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz adres poczty elektronicznej;

2) dzieci pozostających na utrzymaniu osoby, o której mowa w ust. 1, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

1) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.5) każdego członka rodziny;

2) oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:

  1. a) wysokości dochodu,
  2. b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,
  3. c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
  4. d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,
  5. e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;

3) zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:

  1. a) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
  2. b) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
  3. c) orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
  4. d) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

 

Dodaj komentarz