Gwarancja zapłaty przy robotach budowlanych

Bez kategorii

Jeżeli jako wykonawca robót budowlanych często spotykasz się z problemem niewypłacalności wynagrodzenia przez inwestorów, możesz skorzystać ze szczególnej ochrony wynagrodzenia wykonawcy jaką daje Kodeks cywilny czyli gwarancji zapłaty.

Zgodnie z art. 6491§1 k.c. gwarancji zapłaty za roboty budowlane, zwanej dalej ,,gwarancją zapłaty”, inwestor udziela wykonawcy (generalnemu wykonawcy) w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych.

Wysokość gwarancji

Wysokość udzielonej gwarancji wyznacza wysokość roszczenia, jakie mamy wobec inwestora z tytułu wynagrodzenia za realizację robót budowlanych określonych w umowie. Jednakże warto mieć na uwadze art. 6493 § 1 k.c., z którego wynika, iż wykonawca może również żądać od inwestora udzielenia gwarancji zapłaty do wysokości ewentualnego wynagrodzenia wynikającego z umowy na podstawie wykonania robót dodatkowych lub koniecznych do wykonania umowy, zaakceptowanych na piśmie przez inwestora.

Kodeks cywilny precyzuje, iż może zostać wykorzystana jedna z 4 form gwarancji zapłaty, udzielanych wyłącznie przez tzw. instytucje zaufania publicznego, tj.: banki, towarzystwa ubezpieczeniowe. tj.:

  • gwarancja bankowa;
  • gwarancja ubezpieczeniowa;
  • akredytywa bankowa;
  • poręczenie banku udzielone na zlecenie inwestora.

Udokumentowane koszty zabezpieczenia wierzytelności ponoszą strony (inwestor i wykonawca) w równych częściach.

Bezwzględny charakter przepisów

Przepisy dotyczące gwarancji zapłaty mają charakter bezwzględnie obowiązujący i strony nie mogą umówić się, że do zawartej między nimi umowy nie znajdą zastosowania. Gwarancji zapłaty wykonawca może żądać w każdym czasie. Oznacza  to, że wykonawca może wystąpić z żądaniem już przy zawieraniu umowy, jak i znacznie później, na etapie jej realizacji, gdy np. powstaną uzasadnione wątpliwości co do wypłacalności kontrahenta. Co więcej, jeśli inwestor próbowałby odstąpić od umowy na skutek żądania wykonawcy do przedstawienia gwarancji zapłaty, to takie odstąpienie od umowy jest bezskuteczne.

Skutki odmowy

Jeżeli w wyznaczonym przez siebie terminie (nie krótszym niż 45 dni), wykonawca nie uzyska żądanej gwarancji zapłaty inwestor nie przedstawi gwarancji zapłaty może on odstąpić od umowy z winy inwestora. Brak żądanej gwarancji zapłaty stanowi zatem przeszkodę w wykonaniu robót budowlanych z przyczyn dotyczących inwestora. W tej sytuacji inwestor nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo niewykonania robót budowlanych, jeżeli wykonawca był gotów je wykonać, lecz może odliczyć to, co wykonawca oszczędził z powodu niewykonania robót budowlanych.