E-zwolnienia lekarskie – nowość od 2016 r.

Dodaj komentarz
Bez kategorii / Prawo pracy i ZUS / Zmiany w prawie

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła z dniem 1 stycznia 2016r.  elektroniczne zwolnienia lekarskie, tzw. e-zwolnienia. Celem ich wprowadzenia jest poprawa  efektywności procesu obsługi zwolnień i skrócenia czasu niezbędnego do ich wypełniania, a  także zapobieżenie ich nadużywania.

Od 1 stycznia 2016 r. istnieje możliwość wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich, tzw. e-zwolnień. Możliwość taką wprowadziła ustawa z dnia  15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw. Mechanizm funkcjonowania i wystawiania takich zaświadczeń sprowadza się do tego, iż zwolnienia takie mogą być wystawiane przez upoważnionych lekarzy lub felczerów w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego im bezpłatnie przez ZUS. Po wystawieniu takiego zwolnienia lekarz lub felczer obowiązani są  przekazać je na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS, który z kolei udostępni je bezpłatnie pracodawcy (płatnikowi składek) na jego profilu informacyjnym, nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania zaświadczenia lekarskiego. Powyższe rozwiązanie wynika z regulacji zawartej w art. 55-58 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r na mocy ww. ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw. W związku z tym do końca ubiegłego roku, tj. 2015 r. płatnicy składek (pracodawcy), którzy na podstawie art. 47a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych mają obowiązek przekazywania dokumentów niezbędnych do prowadzenia kont płatników składek i  kont ubezpieczonych oraz korekty tych dokumentów przez transmisję danych w formie dokumentu elektronicznego mieli obowiązek utworzenia takiego profilu informacyjnego. W praktyce chodziło tu o płatników rozliczających składki za więcej niż 5 zatrudnionych osób. Ustawodawca przewidział więc wyjątek tylko dla „mniejszych” pracodawców, którzy rozliczają składki nie więcej niż za 5 osób, ponieważ dał im wybór – mogą, ale nie muszą zakładać profilu informacyjnego. Jeśli jednak zdecydują się na jego założenie, to wówczas mają obowiązek dbać o aktualność zawartych tam danych rozliczeniowych.

Co jeżeli pracodawca nie posiada profilu informacyjnego?

Pracodawca w takiej sytuacji zobowiązany jest do poinformowania swoich ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu chorobowemu, o obowiązku dostarczania, począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r., wydruku e-zwolnienia lub zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z  systemu teleinformatycznego. Powiadomienie takie powinno było nastąpić w formie pisemnej w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r., a gdy zatrudnienie ubezpieczonego nastąpi po tym dniu – w pierwszym dniu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Taki obowiązek informacyjny ciążący na pracodawcy  ma swoje uzasadnienie w tym, iż po wystawieniu przez lekarza e-zwolnienia  pracownik otrzymuje jego wydruk, który następnie zobowiązany jest dostarczyć płatnikowi składek nieposiadającemu profilu informacyjnego. Jeżeli później płatnik składek założy swój profil informacyjny, zobowiązany będzie, w terminie 7 dni od dnia utworzenia tego profilu, poinformować swoich ubezpieczonych, również w formie pisemnej, o ustaniu obowiązku dostarczania mu wydruku e-zwolnienia albo zaświadczenia lekarskiego sporządzonego na formularzu wydrukowanym z systemu. Profil taki można utworzyć online za pomocą systemu udostępnionego przez ZUS Platformy Usług Elektronicznych ZUS (pue.zus.pl).

Co z dotychczasowymi, tradycyjnymi zwolnieniami?

Tradycyjne zwolnienia lekarskie powoli stają się więc rzadkością i w związku z nowymi przepisami mogą być wykorzystane w wyjątkowych sytuacjach – tj. w ww. opisanej sytuacji, gdy pracodawca (płatnik ZUS) nie ma założonego profilu informacyjnego, wobec czego pracownik musi dostarczyć mu wydrukowane zwolnienie lekarskie, oraz w sytuacji, gdy lekarz nie ma dostępu do Internetu i ZUS-owskiego systemu (dotyczy to np. wizyty domowej lekarza). W powyżej wskazanych sytuacjach lekarz powinien wystawić zwolnienie na formularzu wydrukowanym z systemu teleinformatycznego ZUS, a także powinien je opatrzeć pieczątką i podpisać. Taki okres przejściowy będzie obowiązywał dwa lata, do końca 2017 roku. Od 1 stycznia 2018 roku papierowe zwolnienia lekarskie przestaną funkcjonować.

Cel wprowadzenia e-zwolnień

Wprowadzona regulacja ma na celu poprawę efektywności procesu obsługi zwolnień i skrócenia czasu niezbędnego do ich wypełniania, a  także pozwoli na zapobieżenie ich nadużywania, albowiem nowe przepisy sprawiają, iż kontrola zasadności wystawionego zwolnienia będzie możliwa już pierwszego dnia choroby.

Dodaj komentarz