Do więzienia za wyłudzenia

Bez kategorii / Inne / Prawo podatkowe / Zmiany w prawie

Z dniem 1 marca zmianie uległy przepisy dotyczące nadużyć związanych z podatkiem od towarów i usług. Głównym celem w/w zmian jest przeciwdziałanie zjawisku wyłudzania podatku VAT, które wciąż uchodzi za jedno z najbardziej popularnych przestępstw podatkowych, popełnianych zarówno przez pojedyncze jednostki, jak i na masową skalę – przez zorganizowane grupy przestępcze, które uczyniły sobie z tego procederu źródło dochodu.

Zaostrzona odpowiedzialność

Dane znajdujące się na fakturze winny być prawdziwe. Ustawodawca w art. 270a oraz 271a wprowadził do kodeksu karnego nowe przepisy przewidujące kary od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności w stosunku do osób, które w celu użycia faktury za autentyczną podrabiają ją lub przerabiają w zakresie okoliczności faktycznych, które mogą mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym, jak również w stosunku do osób, które używają takich faktur jako autentycznych. Takiej samej odpowiedzialności podlegają sprawcy, którzy wystawiają faktury, których łączna wartość jest znaczna i poświadczają jednocześnie nieprawdę co do okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym lub takiej faktury lub faktur używają.

W sytuacji gdy sprawca uczynił sobie z podrabiania  bądź też wystawiania w sposób przewidziany powyżej faktur stałe źródło dochodu albo podrobiona bądź przerobiona faktura VAT zawiera kwotę, która jest większa niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości (a więc aktualnie większa niż 5 000 000 zł), kara minimalna za w/w przestępstwo wynosić będzie 3 lata.

W przypadku gdy należność ogółem podrobionej, przerobionej albo wystawionej w sposób nieprawdziwy faktury przeurocza kwotę 10.000.000 zł, sprawca może zostać skazany nawet na 25 lat pozbawienia wolności.

W razie skazania za w/w przestępstwa, sąd – obok kary pozbawienia wolności, będzie mógł wymierzyć grzywnę w wysokości nawet 3000 stawek dziennych.

Czynny żal

Ustawodawca, pomimo zaostrzenia odpowiedzialności za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, przewidział w art. 277c i 277d kodeksu karnego możliwość nadzwyczajnego złagodzenia kary, a nawet odstąpienia od jej wymierzenia w stosunku do sprawców opisanych powyżej przestępstw, którzy „wyrazili skruchę” i współpracują z organami ścigania.