Co należy zrobić w sytuacji, gdy pracodawca nie wystawił PIT-11?

Dodaj komentarz
Aktualne problemy / Prawo podatkowe

Początek każdego roku wiąże się z obowiązkiem rozliczenia z urzędem skarbowym za dochody osiągnięte w roku poprzedzającym. Termin na wniesienie prawidłowo wypełnionej deklaracji PIT-37 upływa z dniem 30 kwietnia każdego roku. Z jednej strony to sporo czasu, jednakże nie zawsze okaże się on wystarczający. Przede wszystkim dotyczy to sytuacji, gdy pracodawca pomimo ciążącego na nim obowiązku nie wystawił i nie przesłał informacji PIT-11 o osiągniętych przez podatnika dochodach oraz pobranych i odprowadzanych w jego imieniu zaliczek na podatek dochodowy. Niestety, w takim przypadku podatnik nie jest zwolniony z obowiązku prawidłowego złożenia rocznego zeznania. Co jeżeli minął ostatni dzień lutego, a pracownik nadal nie dysponuje informacją PIT-11, bez której niewątpliwie prawidłowe wypełnienie PIT-37 jest znacznie utrudnione?

Przede wszystkim, pracownik powinien niezwłocznie skontaktować się z pracodawcą w celu wyjaśnienia sytuacji. Jeżeli interwencja taka okaże się nieskuteczna należy przesłać do niego oficjalne pismo ponaglające w formie listu poleconego z potwierdzeniem nadania (forma taka jest wskazana ze względów dowodowych, ponieważ przesyłka taka w przeciwieństwie do zwykłego listu jest rejestrowana, w związku z czym pracownik może wykazać iż pracodawca otrzymał list). Gdy pismo takie również nie odniesie skutku, należy niezwłocznie skontaktować się z urzędem skarbowym i poinformować go o zaistniałej sytuacji. Przede wszystkim,  pracodawca podlega w takiej sytuacji karze grzywny (obecnie: do 180 stawek dziennych). Po drugie, zawracając się do urzędu warto wystosować wniosek o wydanie właściwego zaświadczenia. Urząd ma obowiązek wydać przedmiotowe zaświadczenie jeżeli może o­no potwierdzić fakty albo stan prawny, wynikający z prowadzonych przez urząd ewidencji, rejestrów lub z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu. Na podstawie posiadanych przez urząd danych może się okazać, iż prawidłowe wypełnienie PIT-37 bez informacji PIT-11 jest możliwe. Co ważne, we wniosku takim pracownik musi udowodnić, że ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny i że służy ono uzyskaniu urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego. Najlepszą formą takiego wniosku jest forma pisemna. Jeżeli pracownik ma możliwość warto przedłożyć taki wniosek osobiście w urzędzie, ponieważ może okazać się iż urząd jest w stanie udzielić informacji „od ręki”. Jeżeli osobiste stawiennictwo w urzędzie nie jest możliwe, wówczas pracownik powinien przesłać pismo pocztą (najlepiej także w formie listu poleconego z potwierdzeniem nadania).

Jak poprawnie napisać wniosek?

Wniosek powinien zawierać przede wszystkim:

  1. dane pracownika-wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres, NIP),
  2. dane urzędu, do którego kierowany jest wniosek,
  3. uzasadnienie wniosku – w tej części należy przedstawić stan faktyczny, podać dane pracodawcy (imię i nazwisko lub nazwę pracodawcy, adres, NIP, ewentualnie nr KRS lub REGON), wskazać okres zatrudnienia i wszelkie inne dane ułatwiające urzędowi przekazanie nam wnioskowanych informacji oraz wykazać, iż wniosek uzasadniony jest interesem prawnym pracownika (przede wszystkim tym, iż pracownik wyraża wolę wywiązania się z ustawowego obowiązku złożenia prawidłowo wypełnionej deklaracji w terminie, a także iż nie chce narażać się na odpowiedzialność karnoskarbową),
  4. podpis pracownika-wnioskodawcy
  5. ponadto do wniosku warto załączyć pismo ponaglające wraz z dowodem nadania, które zostało przesłane do pracodawcy.

Brak danych w urzędzie

W sytuacji, gdy z posiadanych przez urząd skarbowy dokumentów nic nie wynika, pracownik obowiązany jest do samodzielnego oszacowania odpowiednich kwot, które trzeba umieścić w formularzu PIT-37. Ustalenie rocznych dochodów nie powinno przysporzyć większych trudności (wynagrodzenie wskazane jest chociażby w umowie o pracę; ponadto jeżeli wynagrodzenie przelewane było na konto – wystarczy wyciąg z konta bankowego; w przypadku gdy płatne było do ręki – otrzymane rachunki). Większe problemy może przysporzyć obliczenie odprowadzonych zaliczek na podatek dochodowy czy składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Jeżeli pracownik otrzymywał tzw. paski wynagrodzeń nie powinien mieć z tym problemu. Jednakże obecnie mało który pracodawca je wystawia. Warto wówczas zwrócić się do pracodawcy o przesłanie druków RMUA za każdy przepracowany miesiąc w poprzednim roku podatkowym. Jeżeli pracownik nie ma otrzymał tzw. pasków wynagrodzeń lub druku RMUA, wówczas pozostaje mu już tylko samodzielne obliczenie wszystkich kwot. Przydatny może być przy tym kalkulator płac dostępny na stronie internetowej: http://www.money.pl/podatki/kalkulatory/plac/. Warto również w takiej sytuacji do zeznania podatkowego dołączyć pismo, w którym poinformuje się urząd skarbowy, że kwoty zawarte w PIT-37 są obliczane samodzielnie, ponieważ pracodawca nie przesłał informacji PIT-11. Dzięki temu pracownik-podatnik uniknie ewentualnej kary za zaniżenie zobowiązania podatkowego, a w przypadku błędów w obliczeniach, wystarczy że złoży korektę zeznania podatkowego.

Dodaj komentarz