Chroń swoją markę! Rejestracja znaku towarowego.

Bez kategorii

Aspekty prawnej ochrony znaków towarowych są w gospodarce rynkowej niezwykle istotne i przynoszą wiele korzyści, o których przedsiębiorcy często nie zdają sobie sprawy. Przede wszystkim należy wskazać, że taka ochrona pozwala zapobiegać naruszeniom ze strony osób trzecich. Ponad to pozwala oszacować wartość firmy, ułatwia promowanie marki, ustala jasne kryteria własnościowe i daje poświadczenie, że to właśnie Ty, jesteś właścicielem swojej marki.

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

Ustawa Prawo własności przemysłowej określa, że w szczególności znakiem towarowym może być: wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub sygnał dźwiękowy. Nie jest to katalog zamknięty, zatem możliwe jest zarejestrowanie innego oznaczenia jako znaku towarowego, jednakże oznaczenie takie musiałoby spełniać dwa podstawowe kryteria, tj. miało charakter odróżniający i mogło być przedstawione w sposób graficzny.

Procedura przyznania prawa ochrony powinna trwać około pół roku.

Pierwszą czynnością, którą należy dokonać, jest przeszukanie bazy znaków w celu sprawdzenia, czy nie istnieją takie same lub podobne znaki towarowe do tego, który chce zgłosić wnioskodawca.

W terminie 2 miesięcy od złożenia wniosku zgłoszenie zostanie ujawnione w bazie Register plus dla znaków towarowych. W przypadku spełnienia wymogów formalnych rejestracji, zgłoszenie zostanie opublikowane w Biuletynie Urzędu Patentowego.

Następnie po ogłoszeniu w BUP osoby trzecie, uprawnione do identycznego lub podobnego znaku towarowego w identycznej lub podobnej kategorii (towary/usługi)  – mają możliwość wniesienia sprzeciwu w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia.

Po tym czasie Urząd wyda decyzję w przedmiocie udzielenia prawa ochrony bądź odmowy jego udzielenia. Decyzja zostanie opublikowana w Wiadomościach Urzędu Patentowego.

Warunkiem wszczęcia postępowania jest uiszczenie opłaty za zgłoszenie. Minimalne koszty jakie musi ponieść osoba chcącą dokonać rejestracji wynoszą:

  • Opłata od zgłoszenia znaku towarowego w jednej klasie towarowej – 450 zł (400 zł w przypadku zgłoszenia elektronicznego) oraz 120 zł za każdą następną klasę towarową
  • Opłata okresowa za 10 letni okres ochrony za każdą klasę towarową – 400 zł
  • Opłata za publikację informacji o udzielonym prawie ochrony – 90 zł

Uzyskane prawo ochronne podlega wpisowi do rejestru znaków towarowych. Udzielenie takiego prawa stwierdza się przez wydanie świadectwa ochronnego. Uprawniony zyskuje możliwość umieszczenia w sąsiedztwie znaku litery „R” wpisanej w okrąg.

Prawo ochronne przysługujące zarejestrowanemu znakowi towarowemu trwa 10 lat od daty zgłoszenia znaku w Urzędzie Patentowym. Po upływie tego okresu, istnieje możliwość złożenia wniosku o przedłużenie okresu o kolejne 10 lat.

Zakres ochrony znaku towarowego nie jest nieograniczony. We wniosku należy wskazać towary i usługi, na które rozciągać ma się ochrona. Oznacza to, że monopol na określoną nazwę ogranicza się do branży podanej we wniosku.

Prawo ochronne ma charakter terytorialny – obowiązuje ono wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.