Autor: inspect

Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w umowach z członkiem zarządu i w sporze w nim

Aktualne problemy / Bez kategorii / Formy prowadzenia biznesu / Inne

Co do zasady spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentuje zarząd. Bywają jednak sytuacje, gdy członek zarządu zmuszony jest powstrzymać się od działania jako reprezentant spółki. Sytuacje te dotyczą okoliczności stwarzających zagrożenie dla interesów spółki. Potencjalnego konfliktu interesów można doszukiwać się w przypadku umowy między spółką a członkiem zarządu, a także w sytuacji sporu między spółką a członkiem zarządu. Sedno problemu stanowi fakt, iż po obu stronach umowy lub spory występuje członek zarządu osobiście oraz jako reprezentant […]

Przestępstwo oszustwa – ściąga dla przedsiębiorców

Aktualne problemy / Inne

Oszustwo – w rozumieniu prawa karnego – polega na wprowadzeniu w błąd albo wykorzystaniu błędu innej osoby lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania i doprowadzenia tym samym do niekorzystnego rozporządzania mieniem należącym do niej lub do osoby trzeciej. W obrocie gospodarczym oszustwa są popełniane częściej niż można przypuszczać, a w wielu przypadkach pokrzywdzony przedsiębiorca nawet nie wie, że stał się ofiarą przestępstwa z art. 286 kodeksu karnego. Powyższe może jawić się jako enigmatyczne i […]

Zachowek

Dodaj komentarz
Bez kategorii

Zachowek jest to forma ochrony interesów osób najbliższych spadkodawcy, którym przysługuje roszczenie względem spadkobierców, powołanych do dziedziczenia o zapłatę określonej sumy pieniężnej. Obowiązek ten powstaje w chwili śmierci spadkodawcy i należy do długów spadkowych. Polega na wyjściu z założenia, że każdy człowiek w razie śmierci ma moralny obowiązek pozostawienia choćby części majątku swym najbliższym, a może się zdarzyć, że spadkodawca sporządzając testament pominie takie osoby. Zachowek zabezpiecza interesy osób najbliższych pominiętych przez spadkodawcę w testamencie.

Wybór właściwości sądu na podstawie umowy – wygodne narzędzie, szczególnie dla przedsiębiorców

Dodaj komentarz
Bez kategorii

Umowny wybór sądu na wypadek sporu powstałego na tle danego stosunku prawnego może zminimalizować koszty ewentualnego postępowania sądowego. Rozwiązanie to  może być szczególnie przydatne przedsiębiorcom, którzy są z reguły bardziej narażeni na konieczność stawiania się przed sądem ze względu na wielość stosunków prawnych, które nawiązują w trakcie prowadzenia swojej działalności.

Centralny Rejestr Pojazdów

Dodaj komentarz
Bez kategorii

System Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0) zostanie uruchomiony dnia 4 czerwca 2018 roku.  Celem tego systemu jest przebudowa i modernizacja centralnej ewidencji pojazdów (CEP), centralnej ewidencji kierowców (CEK) oraz centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych (CEPKP). Przede wszystkim mają z niego korzystać starostwa powiatowe, Główny Urząd Transportu Drogowego, policja, wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, ośrodki szkolenia kierowców a także stacje kontroli pojazdów.

Karuzela VAT a dobra wiara w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Dodaj komentarz
Bez kategorii

Przestępstwo karuzelowe (ang. Intra community missing trader fraud) polega   na zorganizowanej sieci od kilku do kilkudziesięciu podmiotów stwarzających pozory legalnego obrotu towarami na terenie Unii Europejskiej przy wykorzystaniu mechanizmów mających na celu uchylenie się od zapłaty należnego VAT lub nieuprawnione ubieganie się o zwrot tegoż podatku. We wszystkich przestępstwach tego typu wykorzystywane są luki konstrukcyjne VAT, poprzez budowę schematów opartych na wieloetapowym handlu danym rodzajem towaru w taki sposób, że po kilku etapach jedno z […]