Zatrzymali Ci prawo jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h? Możesz spróbować dochodzić zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Dodaj komentarz
Aktualne problemy / Bez kategorii / Inne
Sad young man in car fined by police officer

Od 18 maja 2015 roku przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym stanowi wykroczenie, które automatycznie wiąże się z zatrzymaniem przez funkcjonariuszy Policji dokumentu prawa jazdy na okres trzech miesięcy. Wraz z momentem przyjęcia mandatu, a dokładniej od chwili podpisania mandatu staje się on prawomocny. Oznacza to, że kierowcy nie przysługuje już żadna droga odwoławcza i pozbawia się on obrony swoich racji np. z powodu źle przeprowadzonego pomiaru prędkości, niepewności pomiarowej lub błędu pomiaru.

Czytaj więcej

Nie odbierasz korespondencji z sądu? To najgorsze co możesz zrobić!

Dodaj komentarz
Aktualne problemy / Bez kategorii / Inne
Opening envelope. Close-up top view of male hands opening envelope over wooden desk with different chancellery stuff laying on it

Wiele osób w obliczu uczestnictwa w postępowaniu sądowym (zwłaszcza jako pozwany) stosuje przysłowiową „taktykę strusia” – w tym przypadku metaforyczne schowanie głowy w piasek, polega na ignorowaniu korespondencji przychodzącej na ich adres zamieszkania. Nie wpuszczają listonosza, a pozostawione awizo, zarówno jak i pierwsze i drugie – ignorują. W końcu przesyłka wędruje z powrotem do sądu. O tym, że takie zachowanie było najgorszym możliwym wyborem, dowiadują się wraz z otrzymaniem zajęcia komorniczego, kiedy jest już za późno na jakiekolwiek działania. Państwo mogą dowiedzieć się o tym czytając dzisiejszy wpis o sposobach doręczenia korespondencji sądowej i ustrzec się przed takim zachowaniem na przyszłość!

Czytaj więcej

Kiedy można wpisać dłużnika do BIG?

Dodaj komentarz
Aktualne problemy / Bez kategorii / Inne
Businessman at home sitting on the sofa and working with his laptop, lifestyle and business concept

Wielu przedsiębiorców zmaga się z nierzetelnymi kontrahentami, którzy pomimo zakupienia towarów bądź skorzystania z usług, nie chcą zapłacić wystawionej faktury, tłumacząc się najczęściej brakiem środków finansowych bądź nawet kwestionując istnienie roszczenia. W takich przypadkach niezwykle skutecznym narzędziem jest zagrożenie wpisaniem dłużnika do BIG, z uwagi na co będzie miał on utrudniony dostęp do m.in. leasingu czy kredytu. Kiedy jest to możliwe?

Czytaj więcej

Przekroczyłeś prędkość? Przez lukę w przepisach starosta może nie wydać decyzji o zatrzymaniu Twojego prawa jazdy

Dodaj komentarz
Aktualne problemy / Bez kategorii / Inne
Polizei bei Blitzmarathon

Zgodnie z obowiązującymi przepisami policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym. Czy w każdym przypadku popełnienia takiego wykroczenia będzie możliwe wydanie decyzji administracyjnej o zatrzymaniu prawa jazdy przez starostę?

Czytaj więcej

Konieczność zarejestrowania karty SIM już obowiązuje

Dodaj komentarz
Bez kategorii / Inne / Zmiany w prawie
Handsome man waiting for and calling taxi

Dnia 2 lipca 2016r. weszła w życie ustawa z dnia 24 czerwca 2016r. o działaniach antyterrorystycznych (z wyjątkiem art. 43 który dotyczy tematu poruszonego w niniejszym artykule i który to obowiązuje od dni 25 lipca 2016r). Zmieniła ona m.in. treść ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, z której wynika konieczność zarejestrowania zarówno nowo wydanej karty przedpłaconej (tzw. karty prepaid) przeznaczonej dla telefonów komórkowych jak i posiadanej dotychczas. W przypadku, gdy karta SIM nie zostanie przypisana do użytkowania, operator świadczący usługi telekomunikacyjne obowiązany jest ją dezaktywować.

Czytaj więcej

Kiedy można zaskarżyć uchwałę Zgromadzenia Wspólników sp. z o. o.?

Dodaj komentarz
Aktualne problemy / Bez kategorii / Inne
Meeting of young business people in a modern office - Start up company, workers brainstorming

Zgromadzenie wspólników jest organem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podejmującym uchwały w najdonioślejszych sprawach dotyczących działalności spółki. Co więcej,  jego decyzje mają charakter nadrzędny w odniesieniu do innych organów spółki, a więc Zarządu, a także, w przypadku, gdy zostały powołane, Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej. Zdarzają się jednak sytuacje, iż uchwały pozostają sprzeczne z  umową spółki, dobrymi obyczajami, a nawet obowiązującymi przepisami prawa. Czy uchwały dotknięte tego rodzaju wadami są nieważne z mocy prawa?

Czytaj więcej

Zadatek a zaliczka

Dodaj komentarz
Aktualne problemy / Bez kategorii / Inne
Businessmen's handshake and money transfer. Financial deal beside skyscraper. Simple and effective approach. Be attentive with your partners.

Zaliczka a zadatek to dwie odmiennie konstrukcje, których odróżnienie ma niezwykle ważne znaczenie przy sporządzaniu umowy. W obrocie powszechnie utożsamia się te dwa pojęcia, używając ich zamiennie w stosunku do kwoty uiszczanej przez jedną ze stron na rzecz drugiej strony w ramach zawieranej umowy. Mylenie tych pojęć jest istotnym błędem, który może rodzić negatywne konsekwencje dla jednej lub obu stron umowy.

Czytaj więcej

Koszty niesłusznej egzekucji ponosi wierzyciel, ale decyduje o tym sąd

Dodaj komentarz
Aktualne problemy / Bez kategorii / Inne
Close-up Of Businessman Hand Stamping Contract Document At Office Desk

Co do zasady kosztami postępowania egzekucyjnego obciąża się dłużnika, jednakże w przypadku, gdy egzekucja okaże się niecelowa to wówczas zgodnie z treścią art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, uiszcza wierzyciel. Pamiętać jednak należy, iż na postanowienia w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania egzekucyjnego należy złożyć skargę na czynności komornika. Skargę taką rozpatruje Sąd Rejonowy i to orzeka, że egzekucja jest niecelowa i postanowienie wydane przez Komornika Sądowego zostaje uchylone.

Czytaj więcej

Kiedy pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym?

Dodaj komentarz
Aktualne problemy / Bez kategorii / Prawo pracy i ZUS
Photo of worker who committed fraud and management

Ustawowo określone terminy wypowiedzenia umów o pracę powinny chronić nie tylko pracownika, ale również pracodawcę. Nagła utrata wykwalifikowanego fachowca przekłada się bowiem negatywnie na sytuację firmy, wywołuje komplikacje oraz konieczność szybkiego znalezienia zastępstwa. Dlatego też warto wiedzieć, jak zabezpieczyć się przed nieoczekiwanym, usprawiedliwionym porzuceniem pracy przez pracownika.

Czytaj więcej