Jak prawidłowo zawiadomić o zgromadzeniu wspólników spółki z o.o.?

Aktualne problemy / Bez kategorii / Formy prowadzenia biznesu

Zgromadzenie Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to z całą pewnością najważniejszy organ spółki, który decyduje o najbardziej doniosłych dla niej sprawach. Uprawnienie do zwołania zgromadzenia posiada, co do zasady, zarząd spółki. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 2013 r. (II CSK 176/13) zwołanie zgromadzenia wspólników stanowi czynność z zakresu prowadzenia spraw spółki, która przekracza zwykły zarząd, konieczne w związku z tym jest podjęcie uchwały.

Czytaj więcej

Know – how czyli „wiesz jak”

Aktualne problemy / Bez kategorii / Inne

Czy słyszałeś kiedyś o tzw. know- how? Zapewne tak, jeśli jesteś przedsiębiorcą i zawierasz ze swoimi kontrahentami różne umowy. Termin ten oznacza zdolność, wiedzę lub umiejętność uzyskania określonego rezultatu lub prowadzenia jakiejś działalności. Know-how składa się z wiadomości i doświadczeń o charakterze technicznym, administracyjnym, finansowym albo innego rodzaju, nadających się do stosowania w pracy przedsiębiorstwa lub do wykonywania zawodu. Know- how utożsamiane jest też z pojęciem tajemnicy przedsiębiorstwa. Dla pojęcia tego istotne jest więc uznanie w aspekcie przedmiotowym jego „poufnego charakteru”.

Czytaj więcej

Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w umowach z członkiem zarządu i w sporze w nim

Aktualne problemy / Bez kategorii / Formy prowadzenia biznesu / Inne

Co do zasady spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentuje zarząd. Bywają jednak sytuacje, gdy członek zarządu zmuszony jest powstrzymać się od działania jako reprezentant spółki. Sytuacje te dotyczą okoliczności stwarzających zagrożenie dla interesów spółki. Potencjalnego konfliktu interesów można doszukiwać się w przypadku umowy między spółką a członkiem zarządu, a także w sytuacji sporu między spółką a członkiem zarządu. Sedno problemu stanowi fakt, iż po obu stronach umowy lub spory występuje członek zarządu osobiście oraz jako reprezentant spółki. Istnieje więc ryzyko, że członkowie nie będą działać bezstronnie.

Czytaj więcej

Przestępstwo oszustwa – ściąga dla przedsiębiorców

Aktualne problemy / Inne

Oszustwo – w rozumieniu prawa karnego – polega na wprowadzeniu w błąd albo wykorzystaniu błędu innej osoby lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania i doprowadzenia tym samym do niekorzystnego rozporządzania mieniem należącym do niej lub do osoby trzeciej. W obrocie gospodarczym oszustwa są popełniane częściej niż można przypuszczać, a w wielu przypadkach pokrzywdzony przedsiębiorca nawet nie wie, że stał się ofiarą przestępstwa z art. 286 kodeksu karnego. Powyższe może jawić się jako enigmatyczne i mało precyzyjne, w związku z czym należy opisać każdy element przestępstwa z osobna.

Czytaj więcej

Zachowek

Dodaj komentarz
Bez kategorii

Zachowek jest to forma ochrony interesów osób najbliższych spadkodawcy, którym przysługuje roszczenie względem spadkobierców, powołanych do dziedziczenia o zapłatę określonej sumy pieniężnej. Obowiązek ten powstaje w chwili śmierci spadkodawcy i należy do długów spadkowych. Polega na wyjściu z założenia, że każdy człowiek w razie śmierci ma moralny obowiązek pozostawienia choćby części majątku swym najbliższym, a może się zdarzyć, że spadkodawca sporządzając testament pominie takie osoby. Zachowek zabezpiecza interesy osób najbliższych pominiętych przez spadkodawcę w testamencie.

Czytaj więcej

Wybór właściwości sądu na podstawie umowy – wygodne narzędzie, szczególnie dla przedsiębiorców

Dodaj komentarz
Bez kategorii

Umowny wybór sądu na wypadek sporu powstałego na tle danego stosunku prawnego może zminimalizować koszty ewentualnego postępowania sądowego. Rozwiązanie to  może być szczególnie przydatne przedsiębiorcom, którzy są z reguły bardziej narażeni na konieczność stawiania się przed sądem ze względu na wielość stosunków prawnych, które nawiązują w trakcie prowadzenia swojej działalności.

Czytaj więcej