Zachowek

Dodaj komentarz
Bez kategorii

Zachowek jest to forma ochrony interesów osób najbliższych spadkodawcy, którym przysługuje roszczenie względem spadkobierców, powołanych do dziedziczenia o zapłatę określonej sumy pieniężnej. Obowiązek ten powstaje w chwili śmierci spadkodawcy i należy do długów spadkowych. Polega na wyjściu z założenia, że każdy człowiek w razie śmierci ma moralny obowiązek pozostawienia choćby części majątku swym najbliższym, a może się zdarzyć, że spadkodawca sporządzając testament pominie takie osoby. Zachowek zabezpiecza interesy osób najbliższych pominiętych przez spadkodawcę w testamencie.

Czytaj więcej

Wybór właściwości sądu na podstawie umowy – wygodne narzędzie, szczególnie dla przedsiębiorców

Dodaj komentarz
Bez kategorii

Umowny wybór sądu na wypadek sporu powstałego na tle danego stosunku prawnego może zminimalizować koszty ewentualnego postępowania sądowego. Rozwiązanie to  może być szczególnie przydatne przedsiębiorcom, którzy są z reguły bardziej narażeni na konieczność stawiania się przed sądem ze względu na wielość stosunków prawnych, które nawiązują w trakcie prowadzenia swojej działalności.

Czytaj więcej

Centralny Rejestr Pojazdów

Dodaj komentarz
Bez kategorii

System Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0) zostanie uruchomiony dnia 4 czerwca 2018 roku.  Celem tego systemu jest przebudowa i modernizacja centralnej ewidencji pojazdów (CEP), centralnej ewidencji kierowców (CEK) oraz centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych (CEPKP). Przede wszystkim mają z niego korzystać starostwa powiatowe, Główny Urząd Transportu Drogowego, policja, wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, ośrodki szkolenia kierowców a także stacje kontroli pojazdów.

Czytaj więcej

Karuzela VAT a dobra wiara w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Dodaj komentarz
Bez kategorii

Przestępstwo karuzelowe (ang. Intra community missing trader fraud) polega   na zorganizowanej sieci od kilku do kilkudziesięciu podmiotów stwarzających pozory legalnego obrotu towarami na terenie Unii Europejskiej przy wykorzystaniu mechanizmów mających na celu uchylenie się od zapłaty należnego VAT lub nieuprawnione ubieganie się o zwrot tegoż podatku. We wszystkich przestępstwach tego typu wykorzystywane są luki konstrukcyjne VAT, poprzez budowę schematów opartych na wieloetapowym handlu danym rodzajem towaru w taki sposób, że po kilku etapach jedno z ogniw łańcucha dostaw nie płaci VAT, ostatni zaś transferuje dobra poza granicę państwa UE, realizując wewnątrzwspólnotową dostawę towarów i występując o zwrot VAT w związku z tą operacją.

Czytaj więcej

Jeszcze o umowie przedwstępnej

Dodaj komentarz
Bez kategorii

Umowa przedwstępna – pactum de contrahendo – w polskim porządku prawnym służy zabezpieczeniu interesów stron poprzez zobligowanie ich do zawarcia w przyszłości umowy definitywnej. Została uregulowana w art. 389 i 390 kodeksu cywilnego. Jest to instytucja znajdująca swoje zastosowanie wszędzie tam, gdzie występują tymczasowe przeszkody do zawarcia umowy właściwej. Takie przeszkody mogą mieć charakter prawny (np. oczekiwanie na wydanie decyzji administracyjnej przyznającej koncesję czy zezwolenie etc.) lub charakter faktyczny (np. czasowy brak środków finansowych).

Czytaj więcej

Dlaczego warto zawrzeć umowę o podwykonawstwo inwestycji budowlanej w formie pisemnej?

Dodaj komentarz
Bez kategorii

Główny wykonawca bardzo często w celu wykonania inwestycji budowlanej posługuje się podwykonawcami. Z kolei sami podwykonawcy bardzo często mają swoich podwykonawców, za pomocą których realizują powierzoną im część inwestycji. Rzadko jednak strony zawierają pisemną umowę o roboty budowlane. Rodzi to daleko idące i negatywne skutki, w szczególności dla podwykonawców. Zgodnie bowiem z art. 6471 kodeksu cywilnego, umowy pomiędzy generalnym wykonawcą oraz podwykonawcą oraz pomiędzy podwykonawcą oraz dalszym podwykonawcą powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Czytaj więcej

Przysługuje Ci zachowek? Sprawdź czy zapłacisz od niego podatek

Dodaj komentarz
Bez kategorii

Regulację zachowku znajdziemy w art. 991-1011 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 991 k.c.  zstępnym, małżonkom oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z mocy ustawy, należą się, odpowiednio – dwie trzecie lub połowa wartości udziału spadkowego, który by im przypadał przy dziedziczeniu ustawowym. Nabycie dochodu uzyskanego tytułem zachowku podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn.

Czytaj więcej