Karuzela VAT a dobra wiara w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Dodaj komentarz
Bez kategorii
Beautiful business woman calculates tax at desk in office

Przestępstwo karuzelowe (ang. Intra community missing trader fraud) polega   na zorganizowanej sieci od kilku do kilkudziesięciu podmiotów stwarzających pozory legalnego obrotu towarami na terenie Unii Europejskiej przy wykorzystaniu mechanizmów mających na celu uchylenie się od zapłaty należnego VAT lub nieuprawnione ubieganie się o zwrot tegoż podatku. We wszystkich przestępstwach tego typu wykorzystywane są luki konstrukcyjne VAT, poprzez budowę schematów opartych na wieloetapowym handlu danym rodzajem towaru w taki sposób, że po kilku etapach jedno z ogniw łańcucha dostaw nie płaci VAT, ostatni zaś transferuje dobra poza granicę państwa UE, realizując wewnątrzwspólnotową dostawę towarów i występując o zwrot VAT w związku z tą operacją.

Czytaj więcej

Jeszcze o umowie przedwstępnej

Dodaj komentarz
Bez kategorii
einen vertrag unterzeichnen

Umowa przedwstępna – pactum de contrahendo – w polskim porządku prawnym służy zabezpieczeniu interesów stron poprzez zobligowanie ich do zawarcia w przyszłości umowy definitywnej. Została uregulowana w art. 389 i 390 kodeksu cywilnego. Jest to instytucja znajdująca swoje zastosowanie wszędzie tam, gdzie występują tymczasowe przeszkody do zawarcia umowy właściwej. Takie przeszkody mogą mieć charakter prawny (np. oczekiwanie na wydanie decyzji administracyjnej przyznającej koncesję czy zezwolenie etc.) lub charakter faktyczny (np. czasowy brak środków finansowych).

Czytaj więcej

Dlaczego warto zawrzeć umowę o podwykonawstwo inwestycji budowlanej w formie pisemnej?

Dodaj komentarz
Bez kategorii
big crane and building construction against beautiful dusky sky use for construction industry and engineering

Główny wykonawca bardzo często w celu wykonania inwestycji budowlanej posługuje się podwykonawcami. Z kolei sami podwykonawcy bardzo często mają swoich podwykonawców, za pomocą których realizują powierzoną im część inwestycji. Rzadko jednak strony zawierają pisemną umowę o roboty budowlane. Rodzi to daleko idące i negatywne skutki, w szczególności dla podwykonawców. Zgodnie bowiem z art. 6471 kodeksu cywilnego, umowy pomiędzy generalnym wykonawcą oraz podwykonawcą oraz pomiędzy podwykonawcą oraz dalszym podwykonawcą powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Czytaj więcej

Przysługuje Ci zachowek? Sprawdź czy zapłacisz od niego podatek

Dodaj komentarz
Bez kategorii
Man putting money coins on rising lines. Close up of hand of businessman stacking euro coins on wooden table. Male hand putting money coin stack for growing business.

Regulację zachowku znajdziemy w art. 991-1011 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 991 k.c.  zstępnym, małżonkom oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z mocy ustawy, należą się, odpowiednio – dwie trzecie lub połowa wartości udziału spadkowego, który by im przypadał przy dziedziczeniu ustawowym. Nabycie dochodu uzyskanego tytułem zachowku podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn.

Czytaj więcej

Czy małżonek dłużnika może skutecznie bronić się w postępowaniu egzekucyjnym?

Dodaj komentarz
Bez kategorii
money, home, finance and relationships concept - close up of couple with piggy bank sitting on sofa

Małżonek dłużnika, który sam dłużnikiem nie jest, może ponosić odpowiedzialność wobec wierzyciela. W określonych przypadkach wierzyciel może bowiem pozwać oboje małżonków lub pozwać tylko dłużnika, a dopiero w postępowaniu klauzulowym żądać nadania klauzuli wykonalności przeciwko dłużnikowi i przeciwko małżonkowi dłużnika. Regulacje te pozwalają na rozszerzenie zakresu prowadzonej egzekucji, wyłącznie jednak na majątek wspólny małżonków.

Czytaj więcej

Dlaczego warto zawrzeć przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego?

Dodaj komentarz
Bez kategorii
Real estate agent offer house. Property insurance and security concept.

W obrocie coraz częściej zawierane są umowy przedwstępne, które tworzą „grunt” pod przyszłą transakcję. W praktyce najczęściej umowy takie zawierane są w celu zabezpieczenia przyszłej sprzedaży nieruchomości. Przepisy przewidują pewne warunki dla tego typu umów, których zachowanie zapewnia możliwość skutecznego dochodzenia przyrzeczonej umowy, m.in. formę. Dlaczego  warto zawrzeć przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości właśnie w formie aktu notarialnego?

Czytaj więcej

Ulga na złe długi

Dodaj komentarz
Bez kategorii
ulgi-vat

Problem z płatnościami kontrahentów dotyczy coraz większej liczby przedsiębiorców. Brak płatności w terminie czy po prostu brak płatności to bolączka polskiego przedsiębiorcy. Nieregulowanie należności przez dłużników powoduje nie tylko problem z płynnością finansową przedsiębiorcy. Przedsiębiorca zobowiązany jest bowiem odprowadzić podatek VAT od wykonanej usługi czy sprzedaży towaru, za który nie otrzymał należnego wynagrodzenia. Ustawodawca dostrzegł ten problem i wprowadził możliwość skorzystania z tzw. „ulgi na złe długi”.

Czytaj więcej

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie uproszczonym

Dodaj komentarz
Bez kategorii
Hands of five businessman holding wooden blocks placing them into a structure. Conceptual of teamwork, strategy and business start up.

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać przeprowadzone w dwóch trybach, uproszczonym lub pełnym, w zależności od tego jak kształtują się relacje pomiędzy wspólnikami. W przypadku, gdy wszyscy wspólnicy prowadzą sprawy spółki cywilnej możliwe jest zastosowanie uproszczonej procedury przekształcenia.

Czytaj więcej

Nowy rejestr spadkowy – każdy może teraz uzyskać informację potwierdzające prawa do spadku

Dodaj komentarz
Bez kategorii
Close up of a man typing at the  keyboard

Miesiąc temu, a dokładnie 08 września 2016 roku weszły w życie przepisy, na mocy której powstał nowy publiczny rejestr prowadzony przez Krajową Radę Notarialną – Rejestr Spadkowy. Obecnie zarówno notariusze, jak i sędziowie mają obowiązek dokonywania w rejestrze wpisów dotyczących spadków i dziedziczenia. W systemie znajdziemy informację czy w danej sprawie zostało zarejestrowane poświadczenie dziedziczenia lub czy sąd wydał postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Co więcej, można uzyskać również informacje o europejskim poświadczeniu spadkowym wydanym w Polsce. Aby wyszukać wystarczy że znamy PESEL spadkodawcy, lub inne dane identyfikujące spadkodawcę (wskazane w wyszukiwarce).

Czytaj więcej