Dlaczego warto zawrzeć przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego?

Dodaj komentarz
Bez kategorii
Real estate agent offer house. Property insurance and security concept.

W obrocie coraz częściej zawierane są umowy przedwstępne, które tworzą „grunt” pod przyszłą transakcję. W praktyce najczęściej umowy takie zawierane są w celu zabezpieczenia przyszłej sprzedaży nieruchomości. Przepisy przewidują pewne warunki dla tego typu umów, których zachowanie zapewnia możliwość skutecznego dochodzenia przyrzeczonej umowy, m.in. formę. Dlaczego  warto zawrzeć przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości właśnie w formie aktu notarialnego?

Czytaj więcej

Ulga na złe długi

Dodaj komentarz
Bez kategorii
ulgi-vat

Problem z płatnościami kontrahentów dotyczy coraz większej liczby przedsiębiorców. Brak płatności w terminie czy po prostu brak płatności to bolączka polskiego przedsiębiorcy. Nieregulowanie należności przez dłużników powoduje nie tylko problem z płynnością finansową przedsiębiorcy. Przedsiębiorca zobowiązany jest bowiem odprowadzić podatek VAT od wykonanej usługi czy sprzedaży towaru, za który nie otrzymał należnego wynagrodzenia. Ustawodawca dostrzegł ten problem i wprowadził możliwość skorzystania z tzw. „ulgi na złe długi”.

Czytaj więcej

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie uproszczonym

Dodaj komentarz
Bez kategorii
Hands of five businessman holding wooden blocks placing them into a structure. Conceptual of teamwork, strategy and business start up.

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać przeprowadzone w dwóch trybach, uproszczonym lub pełnym, w zależności od tego jak kształtują się relacje pomiędzy wspólnikami. W przypadku, gdy wszyscy wspólnicy prowadzą sprawy spółki cywilnej możliwe jest zastosowanie uproszczonej procedury przekształcenia.

Czytaj więcej

Nowy rejestr spadkowy – każdy może teraz uzyskać informację potwierdzające prawa do spadku

Dodaj komentarz
Bez kategorii
Close up of a man typing at the  keyboard

Miesiąc temu, a dokładnie 08 września 2016 roku weszły w życie przepisy, na mocy której powstał nowy publiczny rejestr prowadzony przez Krajową Radę Notarialną – Rejestr Spadkowy. Obecnie zarówno notariusze, jak i sędziowie mają obowiązek dokonywania w rejestrze wpisów dotyczących spadków i dziedziczenia. W systemie znajdziemy informację czy w danej sprawie zostało zarejestrowane poświadczenie dziedziczenia lub czy sąd wydał postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Co więcej, można uzyskać również informacje o europejskim poświadczeniu spadkowym wydanym w Polsce. Aby wyszukać wystarczy że znamy PESEL spadkodawcy, lub inne dane identyfikujące spadkodawcę (wskazane w wyszukiwarce).

Czytaj więcej

Zmiana opodatkowania wkładów niepieniężnych do spółek handlowych

Dodaj komentarz
Bez kategorii
Business presentation around table

Przed dokonaniem transakcji aportowych do spółek, warto zapoznać się z najnowszymi zmianami przepisów prawa podatkowego, ponieważ może okazać się, że wnoszenie do spółek kapitałowych wkładów niepieniężnych innych niż w formie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części nie będzie już korzystne ze względu na wysokość podatku PIT/CIT.

Czytaj więcej

Dziedziczenie praw korporacyjnych wspólnika spółki jawnej

Dodaj komentarz
Bez kategorii
Cropped shot of elegant business associates during an important business meeting

Co do zasady śmierć wspólnika spółki jawnej jest równoznaczna z rozwiązaniem spółki, jednakże w umowie spółki wspólnicy mogą tę kwestię uregulować odmiennie. Przepisy prawa handlowego przewidują wprawdzie, iż spółkę uważa się za przedłużoną na czas nieoznaczony w przypadku zaistnienia tzw. milczącego przedłużenia, tj. wtedy, gdy pomimo istnienia przyczyn rozwiązania, przewidzianych w umowie, prowadzi ona swoją działalność za zgodą wszystkich wspólników- jednak zasada ta nie dotyczy spółek jawnych, które mają jedynie dwóch wspólników.

Czytaj więcej

Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

Dodaj komentarz
Bez kategorii
Sad businessman leaving office after being fired

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, zwane również zwolnieniem dyscyplinarnym, to szczególny tryb rozwiązania stosunku pracy. Ta konstrukcja prawna pozwala pracodawcy zwolnić pracownika bez wymaganego okresu wypowiedzenia, czyli „z dnia na dzień”. Jednak pracodawca nie może zapomnieć, że tylko w określonych przypadkach uprawniony jest do skorzystania z takiej możliwości.

Czytaj więcej

Prosta Spółka Akcyjna – nowa forma prawna dla start-upów

Dodaj komentarz
Bez kategorii
Group Young Coworkers Making Great Business Decisions.Creative Team Discussion Corporate Work Concept Modern Office.New Startup Marketing Idea Presentation.Woman Touching Digital Laptop.Top View

Uber, Dropbox, Linkedin czy nawet Facebook. Te znane zapewne czytelnikom firmy, były lub w dalszym ciągu pozostają tzw. start-upami. Według danych Fundacji Startup Poland za 2015 r., wśród 1,77 mln aktywnych polskich przedsiębiorstw niefinansowych, 2,5 tysiąca firm to właśnie start-upy – firmy innowacyjne działające w obszarze nowych technologii, znajdująca się w początkowej fazie rozwoju i poszukiwania docelowego modelu biznesowego. Jakkolwiek idea start-up coraz bardziej zyskuje na popularności, a używanie samej nazwy ma już status swego rodzaju mody, to jednak samo środowisko startupowe coraz głośniej sygnalizowało konieczność zmian w otoczeniu prawnym, które miałyby ułatwić rozwój takim firmom. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie są prowadzone obecnie w Ministerstwie Rozwoju prace nad adekwatną formą prawną do tego rodzaju biznesu. Nazwę nowego rodzaju spółki wybrali sami uczestnicy konsultacji wywodzący  się z środowiska innowacyjnego biznesu – Prosta Spółka Akcyjna.

Czytaj więcej

Co należy do wspólnego majątku małżonków?

Dodaj komentarz
Bez kategorii
bausparen

Jeżeli małżonkowie nie podpiszą intercyzy, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Czytaj więcej

Czy zgoda na rozpowszechnianie wizerunku jest zawsze potrzebna?

Dodaj komentarz
Bez kategorii
Silhouette man photographer on nature background

Wizerunek jest dobrem osobistym każdego człowieka i jako taki jest chroniony przez prawo polskie, w szczególności przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: ustawa o prawie autorskim lub u.p.a.). Z tego względu art. 81 u.p.a. na wstępie ustanawia zasadę, że rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej.

Czytaj więcej