Zmiana opodatkowania wkładów niepieniężnych do spółek handlowych

Dodaj komentarz
Bez kategorii
Business presentation around table

Przed dokonaniem transakcji aportowych do spółek, warto zapoznać się z najnowszymi zmianami przepisów prawa podatkowego, ponieważ może okazać się, że wnoszenie do spółek kapitałowych wkładów niepieniężnych innych niż w formie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części nie będzie już korzystne ze względu na wysokość podatku PIT/CIT.

Czytaj więcej

Dziedziczenie praw korporacyjnych wspólnika spółki jawnej

Dodaj komentarz
Bez kategorii
Cropped shot of elegant business associates during an important business meeting

Co do zasady śmierć wspólnika spółki jawnej jest równoznaczna z rozwiązaniem spółki, jednakże w umowie spółki wspólnicy mogą tę kwestię uregulować odmiennie. Przepisy prawa handlowego przewidują wprawdzie, iż spółkę uważa się za przedłużoną na czas nieoznaczony w przypadku zaistnienia tzw. milczącego przedłużenia, tj. wtedy, gdy pomimo istnienia przyczyn rozwiązania, przewidzianych w umowie, prowadzi ona swoją działalność za zgodą wszystkich wspólników- jednak zasada ta nie dotyczy spółek jawnych, które mają jedynie dwóch wspólników.

Czytaj więcej

Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

Dodaj komentarz
Bez kategorii
Sad businessman leaving office after being fired

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, zwane również zwolnieniem dyscyplinarnym, to szczególny tryb rozwiązania stosunku pracy. Ta konstrukcja prawna pozwala pracodawcy zwolnić pracownika bez wymaganego okresu wypowiedzenia, czyli „z dnia na dzień”. Jednak pracodawca nie może zapomnieć, że tylko w określonych przypadkach uprawniony jest do skorzystania z takiej możliwości.

Czytaj więcej

Prosta Spółka Akcyjna – nowa forma prawna dla start-upów

Dodaj komentarz
Bez kategorii
Group Young Coworkers Making Great Business Decisions.Creative Team Discussion Corporate Work Concept Modern Office.New Startup Marketing Idea Presentation.Woman Touching Digital Laptop.Top View

Uber, Dropbox, Linkedin czy nawet Facebook. Te znane zapewne czytelnikom firmy, były lub w dalszym ciągu pozostają tzw. start-upami. Według danych Fundacji Startup Poland za 2015 r., wśród 1,77 mln aktywnych polskich przedsiębiorstw niefinansowych, 2,5 tysiąca firm to właśnie start-upy – firmy innowacyjne działające w obszarze nowych technologii, znajdująca się w początkowej fazie rozwoju i poszukiwania docelowego modelu biznesowego. Jakkolwiek idea start-up coraz bardziej zyskuje na popularności, a używanie samej nazwy ma już status swego rodzaju mody, to jednak samo środowisko startupowe coraz głośniej sygnalizowało konieczność zmian w otoczeniu prawnym, które miałyby ułatwić rozwój takim firmom. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie są prowadzone obecnie w Ministerstwie Rozwoju prace nad adekwatną formą prawną do tego rodzaju biznesu. Nazwę nowego rodzaju spółki wybrali sami uczestnicy konsultacji wywodzący  się z środowiska innowacyjnego biznesu – Prosta Spółka Akcyjna.

Czytaj więcej

Co należy do wspólnego majątku małżonków?

Dodaj komentarz
Bez kategorii
bausparen

Jeżeli małżonkowie nie podpiszą intercyzy, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Czytaj więcej

Czy zgoda na rozpowszechnianie wizerunku jest zawsze potrzebna?

Dodaj komentarz
Bez kategorii
Silhouette man photographer on nature background

Wizerunek jest dobrem osobistym każdego człowieka i jako taki jest chroniony przez prawo polskie, w szczególności przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: ustawa o prawie autorskim lub u.p.a.). Z tego względu art. 81 u.p.a. na wstępie ustanawia zasadę, że rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej.

Czytaj więcej

Odpowiedzialność materialna pracownika

Dodaj komentarz
Bez kategorii
Sad subordinate woman being accused to making mistake by man colleague in company office

Sprawna i lojalna kadra pracownicza to klucz do efektywnego i szybkiego rozwoju działalności gospodarczej. Bywają jednak sytuacje, kiedy  pracownicy w sposób zawiniony zaniedbują swoje obowiązki, czym doprowadzają do powstania szkody po stronie pracodawcy. Czy kodeks pracy przewiduje sytuacje, w których pracodawca jest uprawniony do rekompensaty powstałej na skutek działania pracownika straty?

Czytaj więcej

Nowe przepisy dotyczące blokad alkoholowych weszły w życie

Dodaj komentarz
Bez kategorii
Beautiful young happy woman in car. Attractive  smilng caucasian girl sitting in white auto. pretty female person driving big car suv

Dnia 8 sierpnia 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie wymagań funkcjonalnych i wymogów technicznych blokady alkoholowej oraz wzoru dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej (Dz.U. poz. 1072). To ważne uzupełnienie ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 541), która wprowadziła do ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny wykonawczy tzw. blokadę alkoholową w miejsce zakazu prowadzenia pojazdów przy spełnieniu określonych warunków.

Czytaj więcej

Jak rozwiązać umowę o pracę z chorowitym pracownikiem?

Dodaj komentarz
Bez kategorii
young injured man in hospital room sitting alone in pain looking negative and worried for his bad health condition sitting on chair suffering depression on a sad lonely medical background

Przepis art. 53 kodeksu pracy reguluje dopuszczalność rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę z uwagi na długotrwałą, usprawiedliwioną nieobecność pracownika w pracy. Należy przy tym wskazać, że zanim nie upłynie przewidziany prawem okres upoważniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, to okres ten jest okresem, w którym nie można wypowiedzieć umowy o pracę (czyli okresem ochronnym z art. 41 k.p.). Zatem po upływie okresu, w którym pracownik korzysta z tej ochrony, powstaje po stronie pracodawcy prawo natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę. Pracodawca nie może bowiem w nieskończoność utrzymywać z takim pracownikiem stosunku pracy, lecz musi być uprawniony do zwolnienia miejsca pracy, potrzebnego do zatrudnienia innego pracownika. Niezwłoczne rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem z przyczyn przez niego niezawinionych jest, tak samo jak zwolnienie z winy pracownika, prawem, tak więc pracodawca może, ale nie musi z niego skorzystać.

Czytaj więcej

Zatrzymali Ci prawo jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h? Możesz spróbować dochodzić zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Dodaj komentarz
Aktualne problemy / Bez kategorii / Inne
Sad young man in car fined by police officer

Od 18 maja 2015 roku przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym stanowi wykroczenie, które automatycznie wiąże się z zatrzymaniem przez funkcjonariuszy Policji dokumentu prawa jazdy na okres trzech miesięcy. Wraz z momentem przyjęcia mandatu, a dokładniej od chwili podpisania mandatu staje się on prawomocny. Oznacza to, że kierowcy nie przysługuje już żadna droga odwoławcza i pozbawia się on obrony swoich racji np. z powodu źle przeprowadzonego pomiaru prędkości, niepewności pomiarowej lub błędu pomiaru.

Czytaj więcej